Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

İstanbul İli Beykoz İlçesi Boğaziçi Öngörünüm sahasında yer alan yapıların kayıtlarının sayısallaştırılması, mer'i ve kayıtlı yapılar analizinin hazırlanması ve coğrafi bilgi sistemine entegre edilmesi hizmet alımı işi

İhale Kayıt No

2011/34299

İhale Tarih ve Saati

07/04/2011 10:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Mehmet Nezihi Özmen Mahallesi Kasım sokak NO: 25 34010 Merter/ Güngören / İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Hacıosman bayırı maslak/Sarıyer - İSTANBUL

İlgili Telefon

212 262 92 34

İlgili Fax

212 262 92 34

İlgili E-Posta

abdullah.yildiz@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

Bu şartname 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu Kapsamında 1629 hektarlık Beykoz İlçesi Boğaziçi öngörünüm sahasında yer alan mer'i mevzuata göre kaydı bulunan yapıların arşiv dökümanlarının sayısal ortama aktarılması, yapı klasörlerinin oluşturulması, bu bilgilerin fiziki olarak arazide doğrulanması bu bilgilere dayalı yapı bilgi formlarının düzenlenmesi ve düzenlenen bu klasör ve bilgi formlarının coğrafi bilgi sistemi ile entegre edilmesi.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İ.B.B. Boğaziçi İmar Müdürlüğü Hacıosman Bayırı Maslak / Sarıyer / İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

İşe başlama tarihinden itibaren 360(Üçyüzaltmış) gündür

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15 inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %10'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklilerin ihale konusu iş kapsamında bulunduracağı makine ekipman aşağıda belirtilmiştir.
İhale konusu işin yapımına uygun niteliklerde 10 adet bilgisayar dizüstü, 12 adet bilgisayar masaüstü pc, 1 adet server, 1 adet kesintisiz güç kaynağı, 1 adet A-0 tarayıcı ve yazıcı (uzun metraj tarayabilen ve çıktı alabilen), 5 adet A-4, 2 adet A-3 laser yazıcı, 15 adet A-4 tarayıcı.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. a) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması ile ilgili olmak kaydıyla tescil, tespit, sayısallaştırma, akıllandırma, mesleki eğitim, laboratuvar hizmetleri, otomasyon işleri, sayısal analiz, değerlendirme çalışmaları kapsamında yapılan işler
b) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması ile ilgili olmak kaydıyla koruma kurul kararlarının sayısallaştırılması ve akıllandırılması işleri,
c) Koruma Amaçlı imar planlarının hazırlanmasına yönelik analiz, sayısallaştırma, sentez, veri toplama, veri girişi çalışmaları,
ç) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması ile ilgili olmak kaydıyla Röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması, buna yönelik veri toplama, cephe silüet vb çalışmalar, düzenleme, kontrollük işleri
Yukarıda belirtilen iş tanımlarından herhangi birini yapmış olmak benzer iş kabul edilir.
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Hacıosman bayırı fatih ormanları karşısı Maslak/Sarıyer - İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Mehmet Nezihi Özmen Mahallesi Kasım sokak NO: 25 34010 Merter/ Güngören / İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.