Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Boğaziçi İmar Müdürlüğü Arşivindeki Dosyaların Tasnifi, Ayıklanması, Dokümanların Sayısallaştırılması ve Birim Arşivinin Elektronik Arşive Dönüştürülmesi hizmet alımı

İhale Kayıt No

2009/145786

İhale Tarih ve Saati

17/11/2009 11:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Hacıosman Bayırı Maslak-Sarıyer/İstanbul

İlgili Telefon

212 2629234

İlgili Fax

212 2629234

İlgili E-Posta

Abdullah.yildiz@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İ.B.B. Boğaziçi İmar Müdürlüğü Hacıosman Bayırı Maslak-Sarıyer/İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren 275 (İkiyüzyetmişbeş) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 undan , az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması
 b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15 inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %10 undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
İhale konusu işin yerine getirilmesinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir.
Öngörülen Personel: 2 adet Grup Yöneticisi (Lisans), 6 adet Tasnif Uzmanı (Lisans/Önlisans/Lise), 3 adet Tarama Operatörü (Lisans/Önlisans/Lise), 10 adet İndeksleme/Niteleme Uzmanı (Lisans/Lise).
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır.
Ekipman Listesi:
a) Doküman Tarayıcılar: En az 4 adet;  A3 tarama, renkli, çift yüz, minimum 200 DPI´da en az 100 sayfa/dakika tarama kapasitesinde olan, donanımla görüntü iyileştirme teknolojisini kullanabilen/yapabilen, minimum 500 sayfa evrak beslemesi yapabilen, günlük minimum 20,000 sayfa tarama kapasitesine sahip, ultrasonik sensöre ve kağıt boyu algılama sensörüne sahip olan tarayıcılar kullanılacaktır. Bu tarayıcılardan bir tanesi işin bitiminden itibaren, garanti süresinin bitimine kadar düzeltme ihtiyacını karşılamak üzere bırakılarak idarede kullanılacaktır.
b) Kitap Tarayıcı (Defterler ve pafta ön yüzleri için): En az 2 adet, yüksek çözünürlüklü minimum 14 MP sayısal kamera bağlı, A2 tarama alanına, minimum 200 DPI´da ve renkli tarama yapabilme özelliği ile, vergi kayıt defterlerinin ve pafta ön yüzlerinin taranması için üstten görüntüleme yapısına, günışığına değer ışık üretme özelliğine, hareketli kitap beşik (dengeleme), açılır kapanır anti-reflekte (yansıma yapmayan ışık geçirgenliği % 99 olan)cam sistemine sahip, üzerinde bulunan entegre bilgisayar sistemi üzerindeki yazılım ile görüntü iyileştirme teknolojisini kullanabilen/yapabilen, yan yana açılmış iki sayfayı ayrı ayrı ve farklı formatlarda aynı anda (TIFF, JPG, PDF) kaydetme yeteneğine sahip, günlük minimum 5,000 sayfa tarama kapasitesi olan tarayıcılar kullanılacaktır. Bu tarayıcılardan bir tanesi işin bitiminden itibaren, garanti süresinin bitimine kadar düzeltme ihtiyacını karşılamak üzere bırakılarak idarede kullanılacaktır.
4.3.4. Kalite ve standarda ilişkin belgeler
İstekliler ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini vereceklerdir. Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 En az bir kamu kurumuna veya özel sektöre tek bir sözleşmede fiziksel arşiv tabanlı olmak kaydıyla; standart dosya planına uygun tasnif ve ayıklama ve evrak-dosya niteleme ve evrak-dosya-kutu etiketleme ve evrak-dosya kutulama ve farklı ebetlarda evrak tarama ve bu belgelere bilgisayar ortamında farklı noktalardan ulaşılabilecek şekilde arşiv yazılımı hazırlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Kat:4 Merter/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Ek:
30.000 adet dosyanın tasnif ve ayıklama yapılmak kaydıyla fiziksel olarak düzenlenmesi, 1.500.000 adet evrakın nitelendirilmesi (dizi pusulasının oluşturulması), 1.500.000 adet evrakın ve Ankara Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü´nde bulunan her biri ortalama 200 sayfadan oluşan 1.728 adet Özel İdare vergi kayıt defterinin uygun teknoloji ürünleriyle tarayarak İBB bünyesinde bulunan yönetim platformuna aktarılması, 20.000 adet projelerin (mimari, statik vb.) uygun tarama makinalarıyla renkli ve siyah beyaz formatta taranması (AO ebadında), 30.000 adet dosyanın ve 15.000 adet kutunun etiketlendirilmesi, 30.000 adet dosyanın ve 15.000 adet kutunun bakımının yapılması, kutuların raflara yerleştirilmesi, dosyaların ve kutuların adreslenmesi ve bu adres bilgilerinin oluşturulacak olan arşiv otomasyonuna girilmesi, 30.000 adet dosya ve 15.000 adet kutu için RFID elektronik etiketleme sisteminin kurulması, Proje ilgili olarak danışmanlık, eğitim ve teknik destek verilmesi, dijital arşiv yönetim otomasyonu (web tabanlı) ve mevcut birim arşivin tamamen elektronik arşive dönüştürülmesi hizmet alımı işi.