Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

İstanbul Büyükşehir Alanı Avrupa Yakası Sit Alanlarının 2058,42 Hektarlık Kısmında Yapılacak Olan Veri Toplama İşihizmet alımı

İhale Kayıt No

2009/72271

İhale Tarih ve Saati

30/07/2009 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Şehir Planlama Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No:16 Vezneciler-Fatih/İstanbul, Nuh Kuyusu Caddesi No:54 Altunizade-Üsküdar/İstanbul

İlgili Telefon

212 5142081

İlgili Fax

212 5142084

İlgili E-Posta

uinan@ibb.gov.tr, erol.caliskan@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

"avcılar (Ispartakule-Spradon Antik Kenti), Bahçelievler (Yenibosna Arkeolojik Parkı), Bakırköy (Yeşilköy-Köyiçi), Bayrampaşa (Ferhatpaşa Çiftliği), Beşiktaş (Levent), Beylikdüzü (Arkeolojik Kalıntı ve Doğal Sit), Büyükçekmece (Esenyurt Saadetdere Mah. ve Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Koruma Alanı), Çatalca/Hadımköy (Sazlıbosna Köyü Filiboz Viranlığı), Küçükçekmece-Avcılar (İç-Dış Kumsal), Küçükçekmece (Rheigon Antik Kenti), Küçükçekmece-Avcılar (Yarımburgaz Mağarası Baruthane ve Resneli Çiftliği Osman Mevkii), Silivri (Kurfallı Koyu-Bahçepınar-Ayazmaüstü Tepesi Anastasius Sur-Biz. Yerl. Nek. Al.), Silivri (Bahçepınar-Ayazmaüstü Tepesi/Anastasius Sur Çev.-Bizans Yerl. Nek. Al.), Silivri (Merkez, Mimar Sinan Köprüsü ve Çevresi, Selembyria Antik Kenti Nekropolu, Selimpaşa ve Selimpaşa Höyüğü), Şişli (Kongre Vadisi ve Kentsel Sit) Bölgelerini Kapsayan 2058,42 Hektarlık Arkeolojik, Doğal, Kentsel, Tarihi Sit ve Koruma Alanlarına İlişkin Güncel Arazi Verilerin Elde Edilmesi.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadardır.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş  yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,
4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
İhale konusu işin yerine getirilmesinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir.
Öngörülen Personel: 15 adet Şehir Plancısı, 2 adet Mimar, 2 adet Harita Mühendisi, 2 adet Peyzaj Mimarı, 2 adet Sanat Tarihçisi, 2 adet Arkeolog, 2 adet Jeofizik Mühendisi, 1 adet Orman Mühendisi, 1 adet Tarihçi ve 1 adet Sosyolog
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır.
Ekipman Listesi: İşin yapımına uygun niteliklerde; 30 adet masaüstü bilgisayar, 5 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet A0 geniş format yazıcı (Plotter), 1 adet renkli lazer A3-A4 fotokopi makinesi, 5 adet renkli A3-A4 yazıcı, 2 adet A3 tarayıcı, 5 adet fotoğraf makinesi, 1 adet projeksiyon aleti, 1 adet sunucu (server), 1 adet kamera, 1 adet tripot, 1 adet ses kayıt cihazı, 10 adet binek araç
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1
a) alansal (saha) araştırma, veri toplama, analitik etüt çalışmaları, b) taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili analiz, envanter ve sentez çalışmaları yapmış olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.