Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Boğaziçi İmar Müdürlüğü Arşivindeki Dosyaların Tasnifi, Ayıklanması, Dokümanların Sayısallaştırılması ve Kurum Arşivinin Elektronik Arşive Dönüştürülmesi hizmet alımı

İhale Kayıt No

2009/62095

İhale Tarih ve Saati

29/06/2009 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Hacıosman Bayırı Maslak/Sarıyer/İstanbul

İlgili Telefon

212 2629234

İlgili Fax

212 2629234

İlgili E-Posta

abdullah.yildiz@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

30.000 adet dosyanın tasnif ve ayıklama yapılmak kaydıyla fiziksel olarak düzenlenmesi, 1.500.000 adet evrakın nitelendirilmesi (dizi pusulasının oluşturulması), 1.500.000 adet sayfanın taranarak bilgisayar ortamına aktarılması, 40.000 adet dosyanın ve kutunun etiketlendirilmesi, 30.000 adet dosyanın kutulanması ve raflara yerleştirilmesi, arşivde halen kullanılmakta olan arşiv programında bulunan dataların tamamının yeni kurulacak dijital arşiv yönetim otomasyonuna aktarılarak, mevcut arşivin tamamen elektronik arşive dönüştürülmesi, proje ile ilgili danışmanlık, eğitim ve destek verilmesi, Ankara Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde bulunan her biri ortalama 200 sayfadan oluşan 1728 adet Özel İdare vegi kayıt defterinin taranması hizmet alımı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İ.B.B Boğaziçi İmar Müdürlüğü Hacıosman Bayırı Maslak/Sarıyer/İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren 275 (İkiyüzyetmişbeş) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş  yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,
4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
İhale konusu işin yerine getirilmesinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir.
Öngörülen Personel: 2 adet Grup Yöneticisi ((Lisans mezunu) Üniversitelerin Belge Bilgi Yönetimi / Arşivcilik bölümünden mezun ve daha önce benzer iki projede görev almış personel. Grup Yöneticileri, yüklenicinin proje kapsamında yapacağı faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.6 adet Tasnif Uzmanı ((Lisans / Önlisans / Lise mezunu) Tasnif uzmanlarından en az 2´si Üniversitelerin Belge Bilgi Yönetimi / Arşivcilik / Kütüphanecilik / Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinden mezun ve daha önce benzer bir projede görev almış personel.
3 adet Tarama Operatörü : Lisans / Önlisans / Lise mezunu ve daha önce benzer bir projede görev almış personel.10 adet İndeksleme / Niteleme Uzmanı ((Lisans / Lise mezunu) İndeksleme ve niteleme operatörlerinin en az 4´ü Üniversitelerin Belge Bilgi Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinin herhangi birinden mezun ve daha önce benzer bir projede görev almış personel.
Ayrıca çalıştırılacak personelin ihale konusu hizmet ile ilgili deneyiminin belgelendirilmesi ve daha önce görev aldığı projelerin tevsik edilmesi açısından ilgili belgelerin (diploma, daha önce çalışmış olduğu proje ile ilgili idareler tarafından verilmiş resmi yazılar vb.) de sözleşme aşamasında sunulması gerekmektedir.
 4.3.3. Kalite ve standartda ilişkin belgeler
-İstekliler ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 En az bir kamu kurumuna veya özel sektöre tek bir sözleşmede fiziksel arşiv tabanlı olmak kaydıyla; standart dosya planına uygun tasnif ve ayıklama veya evrak-dosya niteleme veya evrak-dosya-kutu etiketleme veya evrak-dosya kutulama veya farklı ebatlarda evrak tarama ve bu belgelere bilgisayar ortamında farklı noktalardan ulaşılabilecek şekilde arşiv yazılımı hazırlama işleri yapmış olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. No:62 Merter/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.