Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Anadolu 1.-2. Bölge Mezarliklarinda Bakim Onarim ve Çevre Düzenleme hizmet alımı işi

İhale Kayıt No

2009/30897

İhale Tarih ve Saati

21/04/2009 10:30

İhaleni Yapılacağı Yer

Istanbul Büyüksehir Belediyesi Ek Hizmet Binasi Ihale Salonu Kat:4 Merter/Istanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres

Zincirlikuyu Mezarligi Büyükdere Cad. Sisli/Istanbul

İlgili Telefon

212 2116600

İlgili Fax

212 2115131

İlgili E-Posta

mezarliklar@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

Anadolu 1.-2. Bölgeye Bagli Mezarliklarin Temizlik Bakim ve Onarimina Yönelik Hizmet Alimi Isi.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Anadolu 1.-2. Bölge Müdür Yardimciligi´na bagli mahal listesinde görülen mezarliklar (Vakif, Gayri Müslim ve Cami Hazireleri Mezarliklari dahil)

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözlesmenin imzalandigi tarihten itibaren 5 (Bes) takvim günü içinde ise baslanir. Ise baslama tarihinden itibaren 31/12/2009 tarihine (dahil) kadardir.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya Meslek Odasi Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kisi olmasi halinde, kayitli oldugu ticaret ve/veya sanayi odasindan ya da ilgili meslek odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundugu yilda alinmis, odaya kayitli oldugunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kisi olmasi halinde, ilgili mevzuati geregi kayitli bulundugu ticaret ve/veya sanayi odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundugu yilda alinmis, tüzel kisiligin odaya kayitli oldugunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içerigi Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ihale konusu isin alt yüklenicilere yaptirmayi düsündükleri islere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6.Tüzel kisi tarafindan is deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kisiligin yarisindan fazla hissesine sahip ortagina ait olmasi halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi veya yeminli mali müsavir ya da serbest muhasebeci mali müsavir veya noter tarafindan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendigi tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu sartin korundugunu gösteren belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan, az olmamak üzere istekli tarafindan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanilmamis nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kisitlama bulunmayan mevduati gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarlari toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saglanabilir.
4.2.2. Bilanço veya esdeger belgeler
Ihalenin yapildigi yildan önceki yila ait;
a) Yil sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere esdeger belgeleri,
a ve b bendinde sayilan belgelerden birinin sunulmasi yeterlidir.Isteklinin;
a) Cari oranin (dönen varliklar / kisa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasi
b) Öz kaynak oraninin (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasi,
c) Kisa vadeli banka borçlarinin öz kaynaklara oraninin 0,50’den küçük olmasi,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranir.
Bu kriterleri bir önceki yilda saglayamayanlar, son iki yila ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yilin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.
Serbest meslek erbabinin verecegi, ilgili mevzuatina göre düzenlenmis ve onaylanmis serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen degerlere göre, son yila ait toplam gelirin toplam gidere oraninin veya son iki yila ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden bulunacak oranin en az (1,25) olmasi sarti aranir. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müsavir veya serbest muhasebeci mali müsavir ya da vergi dairesince onayli olmasi gerekir. Bu durumda, yukarida bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. Is hacmini gösteren belgeler
a) Ihalenin yapildigi yildan önceki yila ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altinda devam eden hizmet islerinin gerçeklestirilen kisminin veya bitirilen hizmet islerinin parasal tutarini gösteren, ihalenin yapildigi yildan önceki yilda düzenlenmis faturalar,Bu belgelerden birinin sunulmasi yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altinda devam eden islerin gerçeklestirilen kisminin veya bitirilen islerin parasal tutarinin ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmamasi gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saglayan ve sagladigi kritere iliskin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yilda saglayamayanlar, son iki yila ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yilin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanamadigina bakilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Is deneyim belgeleri
Ilk ilan tarihinden geriye dogru son bes yil içinde kabul islemleri tamamlanan ihale konusu is veya benzer islerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranindan az olmamak üzere, tek sözlesmeye iliskin is deneyimini gösteren belgesi,
4.3.2. Personel durumuna iliskin belgeler
Ihale konusu isin yerine getirilmesinde idarece çalistirilmasi öngörülen personelin sayi ve nitelikleri asagida belirtildigi gibidir.
Öngörülen Personel: 1 adet Santiye Sefi (Peyzaj Mimari, Ziraat Mühendisi veya Orman Mühendisi), 1 adet Santiye Mühendisi (Peyzaj Mimari, Ziraat Mühendisi veya Orman Mühendisi), 1 adet Santiye Mühendisi (Insaat Mühendisi veya Mimar), 10 adet Bahçivan (Sertifikali), 1 adet Elektrik Teknikeri.
4.3.3. Makine, teçhizat ve diger ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
Istekli ihale konusu isi yerine getirmek için isin basindan sonuna kadar bünyesinde asagida belirtilen ekipmani bulunduracaktir. Isteklinin kendi mali olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayitli olduguna dair noter tesbit tutanagi veya yeminli mali müsavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müsavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onayli taahhütnamenin sunulmasi gerekir.
Ekipman Listesi: 2 adet kamyonet, 5 adet arazöz (su tankeri), 30 adet motorlu tirpan, 3 adet çim biçme makinasi, 3 adet binek araç.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1
Rekreaktif amaçli olmak üzere, mezarliklarda yesil alan bakimi (sulama, makina ile biçim, gübreleme vb) veya onarimi veya, Rekreaktif amaçli olmak üzere, parklarda yesil alan bakimi (sulama, makina ile biçim, gübreleme vb.) veya onarimi isleri yapmis olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasyna göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 165 Türk Lirası karşılığı aynıadresten satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanlarin ihale dokümanini satin almalari zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Istanbul Büyüksehir Belediyesi Ek Hizmet Binasi Ihale Salonu Kat:4 Merter/Istanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
Diğer Hususlar:
Bilanço veya Esdeger Belgeler: Ihale tarihi yilin ilk dört ayinda olan ihalelerde, bir önceki yila ait yil sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara esdeger belgelerini sunmayanlar, iki önceki yila ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini saglayamayanlar ise iki önceki yilin belgeleri ile üç önceki yilin belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yillarin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.
Is Hacmini Gösteren Belgeler: Ihale tarihi yilin ilk dört ayinda olan ihalelerde, bir önceki yila ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yilin gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini saglayamamasi halinde, iki önceki yilin ve üç önceki yilin gelir tablolari sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolari sunulan yillarin parasal tutarlarinin ortalamasi üzerinden yeterlik kriterlerinin saglanip saglanmadigina bakilir.