Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

İstanbul Mezarlık Bilgi Sistemi Oluşturulması hizmet alımı işi

İhale Kayıt No

2007/203510

İhale Tarih ve Saati

25/02/2008 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres

Zincirlikuyu Mezarlığı Büyükdere Cad. Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul

İlgili Telefon

212 2116600

İlgili Fax

212 2115131

İlgili E-Posta

mezarlik@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

İstanbul Mezarlık Bilgi Sistemi Oluşturulması Hizmet Alımı İşi. (700 Ha.)

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Geneli

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren 01/09/2009 tarihine kadardır.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin;   
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,   
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::İhale konusu işin yerine getirilmesinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir. Öngörülen Personel: 1 adet Proje Yöneticisi (Harita Mühendisi, GIS Deneyimli, en az 5 yıl deneyimli), 1 adet Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle, Bilgisayar/Elektronik Mühendisi, en az 2 yıl deneyimli), 2 adet Yazılım Uzmanı (Bilgisayar/Elektronik Mühendisi/Programcı, en az 2 yıl deneyimli, GIS uygulamaları deneyimli olduğunu özel sektör veya resmi kurumlardan alacağı sertifika veya belgeler ile belgelendirecektir.)1 adet GIS Uzmanı (Harita Mühendisi, CBS projelerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu özel sektör veya resmi kurumlardan alacağı sertifika veya belgeler ile belgelendirecektir. CBS (ArcGIS, NetCAD, Microstation, Maplnfo vb..) ve obje tabanlı sınıflandırma yazılımlarını kullanımı ile ilgili özel veya resmi kurumlardan alınmış sertifika veya belge sahibi olacaktır.)2 adet Arazi ve Ofis İşlerinde Sorumlu Mühendis (Harita Mühendisi, en az 2 yıl deneyimli), 1 adet Peyzaj Mimarı (en az 3 yıl deneyimli), 1 adet Arkeolog (en az 3 yıl deneyimli), 1 adet Tarihçi (en az 3 yıl deneyimli), 2 adet Arazi Ekip Şefi (Harita Tekniker/Teknisyeni (an az 2 yıl deneyimli), 4 adet Alet Operatörü (en az 2 yıl deneyimli), 8 adet Şenör, 10 adet Veri Giriş Elemanı (Lise Mezunu, Bilgisayar Kullanma Sertifikasına Sahip, en az 1 yıl deneyimli), 5 adet Fotoğraf Çekim Elemanı (Lise Mezunu, Fotoğraf Editleme Programı Kullanım Sertifikasına Sahip, en az 1 yıl deneyimli)Anahtar Teknik Personel olarak aşağıda belirtilen sayı ve özellikteki personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğu belgelenecektir. Özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle Anahtar Teknik Personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir. İsteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına pirm ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Anahtar Teknik Personel Listesi: 1 adet Harita Mühendisi (5 yıl deneyimli), 2 adet Harita Mühendisi (2 yıl deneyimli), 1 adet Bilgisayar Mühendisi (2 yıl deneyimli), 1 adet Bilgisayar Programcısı (2 yıl deneyimli)
4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerİstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır. İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir. Ekipman Listesi: 5 adet Totalstation (standart sapması 10 cc veya daha hassas elektronik takeometre ve bunlara ait yeterli sayıda ek donanım reflektör, telsiz, vb.), 1 adet 3 Boyutlu Yersel Lazer Tarayıcı (360 yatay ve 310 düşey tarama alanına sahip, en az 100 000 nokta/sn kapasitesinde, 3 adet GPS (çift frekanslı real time kinamatik alım için yeterli teknik özellikte GPS alıcısı ve bunlara ait yeterli sayıda ek donanım), 10 adet Bilgisayar (Pentium IV CAD fonksiyonlarına sahip, 10 adet Yazıcı (Laser), 1 adet Tarayıcı, 1 adet Plotter (A0 boyutunda, renkli, 1200 dpi çözünürlükte, 5 adet CAD ve Haritacılık Yazılımı, 5 adet GIS Yazılımı, 10 adet Dizüstü Bilgisayar, 1 adet Server, 1 adet Back-up Ünitesi, 5 adet Dijital Fotoğraf Makinası, 4 adet Binek Araç (kontrol heyetine verilmek üzere).
4.3.4. Kalite ve standartda ilişkin belgelerİsekliler, ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesini vereceklerdir.Bu belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , mezarlık bilgi sistemi, kent bilgi sistemi, adres bilgi sistemi, arazi bilgi sistemi, kadastro bilgi sistemi konularından herhangi bir tanesinde gerçekleştirilen işler yapmış olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanı Mezarlıklar Müdürlüğü Zincirlikuyu Mezarlığı Büyükdere Cad. Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul adresinde görülebilir ve 215 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 25.02.2008 tarihi, saat 10:00 'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:Bilanço veya Eşdeğer Belgeler: İhale tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir. İş Hacmini Gösteren Belgeler: İhale tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.