Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Bayrampaşa İlçesinin Depreme Karşı Güvenli Kılınması Kapsamında Yeniden Yapılan. Rehabilitasyon ve Güçlendirme Projelerini Yönlendiren Kentsel Dönüşüm Plan. ve Yerel Eylem Plan Projelerinin Hazırlanması hizmet alımı işi.

İhale Kayıt No

2006/193205

İhale Tarih ve Saati

19/02/2007 11:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A-2 Blok Kat:17 No:468 Yeşilköy/İstanbul

İlgili Telefon

212 4653871

İlgili Fax

212 4653873

İlgili E-Posta

kentseldonusum@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

Deprem Riski Altında Bulunan Bayrampaşa İlçesindeki, Yaklaşık 23.000 Binanın Depreme Karşı Performanslarının Belirlenmesi ile Gerekecek Güçlendirme Dahil Diğer Alternatif İş ve İşlemlerin ve Eylem Planlarının Hazırlanması.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul ili

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 ( Beş ) takvim günü içinde işe başlanır.İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 540 ( Beşyüzkırk ) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: : Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin;    a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: : İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %35 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::İhale konusu işin yerine getirilmesinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir.Öngörülen Personel: 2 adet İnşaat Mühendisi/Şehir Plancı/Mimar (5 yıl deneyimli), 1 adet Şehir Plancısı/Mimar-Plancı (5 yıl deneyimli), 2 adet Şehir Plancısı (5 yıl deneyimli), 2 adet Teknik Tercüman (İngilizce, 3 yıl deneyimli), 1 adet Mimar-Plancı (3 yıl deneyimli), 1 adet Şehir Plancısı/Mimar-Plancı/İnşaat Mühendisi/Endüstri Mühendisi/Zemin-Deprem Uzmanı Mühendis/Yöneylem Plancısı (3 yıl deneyimli), 1 adet Şehir Plancı/Mimar (3 yıl deneyimli), 2 adet Şehir Plancısı/Mimar-Plancı (3 yıl deneyimli), 1 adet Harita Mühendisi/Şehir Plancısı/Mimar/Plancı (2 yıl deneyimli), 1 adet Şehir Plancısı/Mimar-Plancı/Ekonomist (3 yıl deneyimli), 1 adet İnşaat Mühendisi (5 yıl deneyimli), 1 adet İnşaat Mühendisi/Jeoloji Mühendisi (3 yıl deneyimli), 6 adet İnşaat Mühendisi (3 yıl deneyimli), 1 adet Jeoloji/Jeofizik/Jeoteknik Mühendisi (3 yıl deneyimli), 1 adet Bilgisayar Mühendisi (5 yıl deneyimli), 1 adet Harita Mühendisi (3 yıl deneyimli), 1 adet İnşaat Mühendisi/Endüstri Mühendisi/Mimar-Plancı (3 yıl deneyimli),1 adet İnşaat Mühendisi/Mimar-Plancı (3 yıl deneyimli), 1 adet Bilgisayar Mühendisi (3 yıl deneyimli), 1 adet Halkla İlişkiler Uzmanı (3 yıl deneyimli) olmak üzere toplam 29 adet personel  
4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerİstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır.İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.Ekipman Listesi: 5 adet Binek Oto (2006 ve üstü model), 50 adet Bilgisayar (3.2 Ghz Intel Xeon 1Mb Cache 533 Mhz İşlemci, Intel 2 Xeon PCI-Dual DDR ECC S-ATA Anakart, 1 GB Registered DDR ECC Bellek, 1 adet Gezici Mobil Veri Toplama Aracı (Tam donanımlı). 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , bina deprem performans mühendislik incelemeleri, güçlendirme, rehabilitasyon, iyileştirme projeleri, risk odaklı kentsel dönüşüm projeleri, risk ve afet yönetimini esas alan plan, plan analizleri ve analitik etütler yapmış bulunmak, inşaat alanı projelendirmiş olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A-2 Blok Kat:17 No:468 Yeşilköy/İstanbul adresinde görülebilir ve 500 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 19.02.2007 tarihi, saat 10:30 ´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:Bilanço veya Eşdeğer Belgeler: İhale tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler.Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.İş Hacmini Gösteren Belgeler:İhale tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler.Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
 

Düzeltme İlanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İhale kayıt numarası  : 2006 /193205
1- İdarenin
a) Adresi :İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A-2 Blok Kat:17 No:468 Yeşilköy/İstanbul
b) Telefon ve Faks Numarası :212 4653871 -
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :kentseldonusum@ibb.gov.tr
2- İhale Konusu Hizmet Alımının
a) Adı :Bayrampaşa İlçesinin Depreme Karşı Güvenli Kılınması Kapsamında Yeniden Yapılan. Rehabilitasyon Ve Güçlndirme Projelerini Yönlndiren Kentsel Dönüşüm Plan. Ve Yerel Eylem Plan Projelrinin Hazırlanması
b) İhale Tarih/Saat :19.02.2007-10:30
3- Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı Kamu İhale Bülteni Tarihiı :09.01.2007
4- Düzeltilen Madde ve/veya Maddeler :
İhale ilanının 2.c ve 4.2.3. maddeleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 2.c)İşin süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanır.İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür. 4.2.3.İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi.Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin %15´inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin %10´undan az olmaması gerekir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.