Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

DPT-OECD-İBB İşbirliği ile İstanbul Metropolitan Alan Çalışmasının Yapılması hizmet alımı işi

İhale Kayıt No

2006/143918

İhale Tarih ve Saati

20/11/2006 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Gülhane Parkı İçi Eminönü/İstanbul

İlgili Telefon

212 5264625

İlgili Fax

212 5126384

İlgili E-Posta

kentsela@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

Misyon toplantılarının yapılması, OECD öngörülerine göre ihtiyaç duyulan saha çalışmasının gerçekleştirilmesi, nihai rapor taslağı ve nihai raporun oluşturulması.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul İli

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 ( beş ) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 240 ( ikiyüzkırk ) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin;  
 a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,  
 b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
 c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 4.3.1. İş deneyim belgeleri:İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
  a) İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen teknik personeli çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname verecektir. Teknik Personel Listesi: 1 adet koordinatör ( yüksek mimar veya yüksek şehir plancısı, iyi derecede İngilizce-Fransızca bilen ), 1 adet ekonomist ( Doç Dr ünvanlı, iyi derecede İngilizce-Fransızca bilen ), 1 adet ekonoomist ( Dr ünvanlı, iyi derecede İngilizce bilen ), 6 adet teknik destek ekibi, 1 adet uzman ( Dr ünvanlı İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çeviri ve redaksiyonu yapabilecek sosyolog, mimar, şehir plancısı ya da ekonomist olan ), 1 adet tarihi çevre planlama uzmanı ( Dr ünvanlı), 1 adet avukat ( Prof ünvanlı, kent hukuku uzmanı ), 1 adet sosyolog ya da kent plancısı ( Prof ünvanlı ), 2 adet kent plancısı ( Dr ünvanlı ), 1 adet ekonomist ( Dr ünvanlı ), 1 adet yabancı yatırım uzmanı ( Dr ünvanlı ). 
  b) İstekli kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerini verecektir.
4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerİstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır. İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.Ekipman Listesi: 3 adet dizüstü biligisayar, 2 adet taşınabilir hard disc ( 80 Gb ), 10 adet USB stick ( 2 Gb ), 1 adet renkli lazer yazıcı ( A4, A3 ), 2 adet siyah-beyaz lazer yazıcı, 1 adet A3 scanner, 3 adet binek otomobil ( 2004 ve üstü model, şoför ve yakıt yükleniciye aittir), 1 adet minibüs ( 14 kişilik, tam donanımlı ), 10 adet mobil telefon ( GSM hattıyla beraber ).
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , uluslararası kuruluşlarla ortak ar-ge çalışmaları, analitik, sosyo-kültürel, sınai alanda saha araştırmaları ve raporlanması, ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışmalarının tercümesi, ulusal ve uluslararası toplantı organizasyonu etkinliklerini yapmış bulunmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Gülhane Parkı İçi Eminönü/İstanbul adresinde görülebilir ve 500 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 20.11.2006 tarihi, saat 10:00 ´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.