Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

2006 Yılı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 2960 Sayılı Kanunla Belirlenen Müdürlüğün Yetkili Olduğu Sınırlar Dahilinde Boğaziçi Alanı Analitik Etüt Yapımı Hizmet Alımı İşi

İhale Kayıt No

2006/133785

İhale Tarih ve Saati

15/11/2006 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü Hacıosman Bayırı Maslak Sarıyer/İstanbul

İlgili Telefon

212 2629234

İlgili Fax

212 2629230

İlgili E-Posta

abdullahy@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

2960 sayılı kanunla belirlenen müdürlüğün yetkili olduğu sınırlar dahilindeki 4634 hektarlık alanda özel uzmanlık gerektiren araştırma inceleme etüt planlama işi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü Hacıosman Bayırı Maslak Sarıyer/İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 ( beş ) takvim günü içinde işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 500 ( beşyüz ) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin;  
 a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,  
 b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
 c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 4.3.1. İş deneyim belgeleri:İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
  a) İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen teknik personeli çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.Teknik Personel Listesi: 5 adet şehir plancısı ( 5 yıl deneyimli ), 15 adet şehir plancısı, 5 adet  Mimar ( 5 yıl denyimli ), 10 adet Mimar, 2 adet Peyzaj Mimarı, 1 adet Sosyolog, 1 adet Arkeolog, 1 adet Sanat Tarihçisi, 2 adet Orman Mühendisi,  1 adet Botanikçi, 1 adet Çevre Mühendisi.Anahtar Teknik Personel olarak aşağıda belirtilen sayı ve özellikteki personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışyor olduğu belgelenecektir.Özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise  personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.Anahtar Teknik Personel Listesi:5 adet Şehir Plancısı ( 5 yıl deneyimli ), 5 adet Mimar 5 yıl deneyimli
  b) İstekli kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek olan teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerini verecektir.
4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerİstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır. İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.Ekipman Listesi: 3|er kullanıcılı 2 adet AutoCat, 3|er kullanıcılı 2 Adet NetCat, 5|er kullanıcılı 3 adet ArcGIS ve benzeri CAD ve GIS yazılım lisansları ile, 2 adet sunucu ( server ), 50 adet İş İstasyonu Bilgisayar ( Workstation ), 5 adet Diz Üstü Bilgisayar, 20 adet Avuç İçi Bilgisayar, 20 adet Dijital Fotoğraf Makinası, 1 adet 120 cm Plotter, 1 adet A0 Plotter, 1 adet A1 Plotter, 4 adet A3 Renkli Lazer Yazıcı, 2 adet A3 Siyah/Beyaz Lazer Yazıcı, 1 adet A3 renkli Network uyumlu Fotokopi Makinası, 1 adet A3 Siyah/Beyaz Network uyumlu Fotokopi Makinası, 1 adet A0 renkli Tarayıcı ( scanner ), 1 adet 120 cm ozalit makinesini ( xerox ve türevi ), 2 adet telli spiral makinesi, arazi tesbitinde kullanılmak üzere 5 adet Otomobil, 2 adet Minibüs.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Müstakil oarak hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarına esas veri toplama, analitik etüt, analiz ve sentez çalışmaları kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır.İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü Hacıosman Bayırı Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde görülebilir ve 250 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 15.11.2006 tarihi, saat 10:00 ´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.