Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Gözetim, Denetim ve Kontrol Hizmetleri Alınacaktır

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

31/01/2006 10:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat: 4 Merter/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Atatürk Köprüsü Azapkapı /İstanbul

İlgili Telefon

212 2540828

İlgili Fax

212 2562051

İlgili E-Posta

atolyelermd@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

85 adet personel ile güvenlik hizmet alımı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Atatürk, Yeni Galata ve Valide Sultan Köprüleri ile Haliç|teki Müdüriyet Sahası

İşin Süresi / Teslim Tarihi

İşin süresi 01/02/2006 tarihinden 31/12/ 2006 tarihine kadardır.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
   4.3.1. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
-İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için 85 adet personeli çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.
-İstekliler, hizmette kullanılacak telsizler için ilgili resmi kurumlardan en az 20 telsiz için alınmış izin belgesi verecektir.
-İsteklilerin 26/06/2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanuna göre kurulup faaliyet gösterdiklerini belirleyen, İçişleri Bakanlığı müsadeli Yetki Belgelerini vermeleri gerekmektedir.
-İstekliler, kendilerinin yönetici kadrolarının 2006 yılı içerisinde alınmış adli sicil kayıtlarını verecektir.
4.3.2. Makine,tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır. İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.
Ekipman Listesi: -2 adet binek aracı (kontrol teşkilatına verilmek üzere, en düşük 2003 model ve üstü),
-20 adet telsiz
4.3.3. Kalite ve standartda ilişkin belgeler
-İstekliler, ISO -9001: 2000 (Kalite Yönetim Sistem Belgesi), (TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi) veya Tesis Güvenlik Belgelerini vermek zorundadır.
-İstekliler, uluslararası işçi sağlığı standardına ait OHSAS 18001 Belgesini vermek zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır.İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Atatürk Köprüsü Azapkapı /İstanbul adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 31.01.2006 tarihi, saat 09:30 ´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat: 4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır..Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.