Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Güvenlik ve Koruma Hizmeti alınacaktır

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

26/12/2005 14:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres

Zincirlikuyu Mezarlığı Büyükdere Cad. Şişli/İstanbul

İlgili Telefon

(0212) 211 66 00

İlgili Fax

(0212) 211 51 31

İlgili E-Posta

mezarlik@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

İstanbul geneli mezarlıklarında mezarlıklardaki idari binaların her türlü sabotaj,hırsızlık,yangın,yağma,darp ve müessir fiil gibi tehdit,tehlike ve tahribata insan unsuru kullanılarak koruma,kollama,gözetim,denetim ve kontrolüne ilişkin hizmet alımı.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Geneli Mezarlıkları

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.İşin süresi 01/01/2006 tarihinden sonra yer teslimi 31/12/2006 (dahil) gününe kadardır.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
   4.3.1. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen teknik personeli çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.
Teknik Personel Listesi: 3 Adet İş Sorumlusu (Üniversite Mezunu, 2 yıl deneyimli), 585 Adet Güvenlik Elemanı (Güvenlik Elemanı).
İstekliler kendilerinin ve yönetici kadrolarının 2005 yılı içinde alınmış adli sicil kayıtlarını verecektir.
İsteklilerin ,26/06/2006 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre kurulup faaliyet gösterdiklerini belgeleyen,İçişleri Bakanlığı müsaadeli Yetki Belgesine haiz olması gerekmektedir.
4.3.2. Makine,tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır.İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura,ekipman veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise,noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.
Ekipman Listesi: 229 Adet Telsiz,4 Adet Binek Aracı (Kontrol teşkilatına verilmek üzere),4 Adet Binek Aracı (Anons Sistemli), 55 Adet Motosiklet.
İstekliler,bulundurulması gereken sayıda telsiz kullanma izin belgesini ibraz etmek zorundadır.
4.3.3. Kalite ve standartda ilişkin belgeler
İstekliler,güvenlik konusunda TSE ve ISO-9001:2000 sertifikalarını vermek zorundadır.
İstekliler,uluslararası işçi sağlığı standardına ait OHSAS 18001:1999 sertifikasını vermek zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanı Mezarlıklar Müdürlüğü Zincirlikuyu Mezarlığı Büyükdere Cad. Şişli/İstanbul adresinde görülebilir ve 150 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 26.12.2005 tarihi, saat 13:30 ´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.