Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Kentsel Dönüşüm Planlaması ve Yerel Eylem Plan ve Proje Hizmeti Alınacaktır

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

09/08/2005 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat: 4 Merter/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Zemin Kat Merter/İstanbul

İlgili Telefon

(0212) 449 44 80

İlgili Fax

(0212) 449 44 85

İlgili E-Posta

laltun@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

Fatih İlçesinin depreme karşı güvenli kılınması kapsamında, yeniden yapılandırma, rehabilitasyon ve güçlendirme projelerine yönlendiren kentsel dönüşüm planlaması ve yerel eylem plan ve projelerinin hazırlanması

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Fatih İlçesi

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren 540 (Beşyüzkırk) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerin; son yıl değerlerinin, toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15|inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10|undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
   4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
   a) İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda belirtilen teknik personeli çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.
Teknik Personel Listesi: 1 adet İnşaat Müh./Mimar Plancı (10 yıl deneyimli), 1 adet İnşaat Müh./Jeoloji Müh. (5 yıl deneyimli), 1 adet İnşaat Müh./Endüstri Müh./Mimar Plancı (5 yıl deneyimli), 3 adet İnşaat Müh./Endüstri Müh./Mimar Plancı (3 yıl deneyimli),3 adet İnşaat Müh./Endüstri Müh./Mimar Plancı/Çevre Müh. (3 yıl deneyimli),6 adet İnşaat Müh.(5 yıl deneyimli), 13 adet İnşaat Müh.(3 yıl deneyimli), 8 adet Harita Müh (3 yıl deneyimli), 1 adet Harita Müh./Mimar Plancı/Şehir Plancı (2 yıl deneyimli), 1 Jeoloji Müh./Jeofizik Müh./Jeoteknik Müh.(5 yıl deneyimli), 3 adet Jeoloji Müh./Jeofizik Müh.(3 yıl deneyimli), 2 adet Jeoloji Müh.(3 yıl deneyimli), 1 adet Jeofizik Müh.(3 yıl deneyimli), 1 adet Makine Müh.(3 yıl deneyimli), 1 adet Elektrik Müh.(3 yıl deneyimli), 1 adet Elektrik Elektronik Müh. (3 yıl deneyimli), 3 adet Bilgisayar Müh.(3 yıl deneyimli), 1 adet İşletme/Ekonomist/Şehir Plancı (2 yıl deneyimli), 3 adet Ekonomist (3 yıl deneyimli), 1 adet Kamu Maliyecisi (3 yıl deneyimli), 2 adet Hukukçu (3 yıl deneyimli), 1 adet PCM Uzmanı (2 yıl deneyimli), 1 adet CPM Moderatörü (3 yıl deneyimli), 2 adet Mimar (3 yıl deneyimli), 3 adet Mimar/Mimar Plancı (3 yıl deneyimli), 1 adet Restoratör Mimar/Eski Eser Uzmanı (5 yıl deneyimli), 1 adet Restoratör Mimar (2 yıl deneyimli), 2 adet Şehir Plancı/Mimar Plancı/Ekonomist (5 yıl deneyimli), 1 adet Şehir Plancı/Mimar Plancı/İnşaat Müh. (5 yıl deneyimli), 1 adet Şehir Plancı/Mimar Plancı (5 yıl deneyimli), 1 adet Şehir Plancı/Mimar Plancı/Sosyolog (3 yıl deneyimli), 7 adet Şehir Plancı/Mimar Plancı (3 yıl deneyimli), 4 adet Şehir Plancı/Mimar Plancı/Ekonomist (3 yıl deneyimli), 1 adet Şehir Plancı (5 yıl deneyimli), 6 adet Şehir Plancı (3 yıl deneyimli), 2 adet Sosyolog (3 yıl deneyimli), 1 adet Sanat Tarihçisi (2 yıl deneyimli), 6 adet İletişim Uzmanı/Basın Yayın Uzmanı (5 yıl deneyimli), 1 adet İletişim Uzmanı/Basın Yayın Uzmanı (2 yıl deneyimli), 1 adet Sosyal Hizmet Uzmanı (5 yıl deneyimli), 1 adet Sosyal Hizmet Uzmanı (2 yıl deneyimli), 1 adet Halkla İlişkiler Uzmanı (5 yıl deneyimli), 2 adet Halkla İlişkiler Uzmanı (2 yıl deneyimli), 1 adet Kütüphane Arşiv Uzmanı (3 yıl deneyimli), 2 adet Harita Teknikeri (3 yıl deneyimli), 1 adet Eski Yazı Mütercimi (3 yıl deneyimli), 1 adet AB Proje Uzmanı (2 yıl deneyimli), 1 adet Arkeolog (5 yıl deneyimli), Anahtar Teknik Personel olarak aşağıda belirtilen sayı ve özellikteki personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olduğu ihale tarihinden önce işe alınmış ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğu belgelenecektir.
Özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.İnternetten alınan e-bildirgeler SSK onaylı olmak zorundadır. Ayrıca anahtar personele ait diplomalar da ibraz edilecektir.
Anahtar Teknik Personel Listesi: 1 adet İnşaat Müh./Şehir Plancı (20 yıl deneyimli), 1 adet İnşaat Müh./Şehir Plancı (15 yıl deneyimli), 2 adet İnşaat Müh.(5 yıl deneyimli), 11 adet İnşaat Müh.(3 yıl deneyimli), 1 adet Harita Müh.(5 yıl deneyimli), 2 adet Harita Müh.(3 yıl deneyimli), 3 adet Jeoloji Müh.(5 yıl deneyimli), 2 adet Bilgisayar Müh.(5 yıl deneyimli), 1 adet Mimar Plancı/Şehir Plancı (5 yıl deneyimli), 3 adet Mimar Plancı (5 yıl deneyimli), 4 adet Mimar Plancı (3 yıl deneyimli), 1 adet Şehir Plancı (A Grubu Karne Sahibi), 2 adet Şehir Plancı (5 yıl deneyimli), 7 adet Şehir Plancı (3 yıl deneyimli),
   b) İstekli, kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin mesleki ve teknik eğitimlerini gösteren diploma ve oda kayıt belgelerini verecektir.
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır. İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.
Ekipman Listesi: 5 adet Binek Oto (2004 ve üstü model), 100 adet Bilgisayar (3.2 Ghz Intel Xeon 1 Mb Cache 533 Mhz İşlemci, Intel 2 Xeon PCI-Dual DRR ECC S-ATA Anakart, 1Gb Registered DDR ECC Bellek), 1 adet Gezici Mobil Veri Toplama Aracı (Tam Donanımlı) 
 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , mühendislik çalışmaları (Her türlü yapı mühendisliği proje işleri veya bunlara ait jeoloji ve jeofizik araştırmalar veya bina incelemeleri veya bina güçlendirmeleri veya bina performans değerlendirme çalışmaları) yapmış olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır.İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Zemin Kat Merter/İstanbul adresinde görülebilir ve 1,000 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 09.08.2005 tarihi, saat 10:00 ´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat: 4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.