Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Güvenlik Hizmeti Alınacaktır

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

23/03/2005 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu, Merter - Güngören

İlgili Müdürlük / Birim

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres

İ.B.B Mezarlıklar Müdürlüğü Büyükdere Cad. Zincirlikuyu/İstanbul

İlgili Telefon

212 2721373

İlgili Fax

212 2115131

İlgili E-Posta

mezarlik@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

İBB Mezarlıklar müdürlüğüne bağlı 5 adet müdürlük binası, 151 adet mezarlığın ve bu mezarlıklardaki idari binaların her türlü sabotaj,hırsızlık, yangın, yağma, darp ve müessir fiil gibi tehdit, tehlike ve tahribata karşı insan unsuru kullanılarak güvenliğinin sağlanması hizmet alımı işidir.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Genelindeki Mezarlıklar

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin İmzalanmasından itibaren 5(beş) takvim günü içinde işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren 31/12/ 2005 tarihine kadardır.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
İstekli, ihale konusu işi yerine getirmek için 2 adet en az 4 yıllık üniversite mezunu (Halkla ilişkiler, Formasyon, iletişim, beşeri ilişkiler ve benzeri konularda eğitim almış olan) Bölge Sorumlusu Personeli çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.
İstekliler istenen personel sayısının %25|i kadar (Bu işte çalıştırılacak personel olma zorunluluğundadır.) gözetim elemanının sosyal sorumluluk, halkla ilişkiler ya da çevre güvenliği konularında almış oldukları eğitimleri gösteren sertifikalarını sunmak zorundadır. Yüklenici personellerine ihalenin uhdesinde kalması halinde idarece istenecek (Müdürlüğün yapısı ve işleyişi hakkındaki diğer konular..) 100 saatlik eğitimi (iş tesliminden sonra 4 ay içerisinde)  vereceğine dair taahhütname verecektir. İhalenin uhdesinde kalması halinde yüklenici; 5188 özel güvelik hizmetine dair kanun ve yönetmelikleri gereği, işe başlarken, çalıştırılacak personellerin sertifikalarını ibraz etmek zorundadır.  İsteklilerin kendilerinin veya yönetici kadrolarının ihale ilan tarihinden sonra alınmış sabıkasız olduğunu gösteren adli sicil kayıtlarını vereceklerdir. Bu iş en az 170 güvenlik personeli ile yapılacaktır. (Bunlardan biri 5188 sayılı kanunda taımlanan Yönetici personel vasfında, ayrıca 6 adeti de Güvenlik Şefi vasfında görev yapacaktır.)
4.3.2. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İstekli ihale konusu işin başından sonuna kadar aşağıda belirtilen araç ve ekipmanı bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname verecektir. - 20 adet motosiklet, 30 adet telsiz, 2 adet minibüs, 3 adet binek aracı.
4.3.3. Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler
İstekliler, güvenlik konusunda TSE ve İSO-9001:2000 sertifikalarını veya akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelerini vermek zorundadır.
İsteklilerin, 26/06/2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanuna görekurulup, faaliyet gösterdiklerini belgeleyen, İçişleri Bakanlığı müsadeli Yetki Belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini kanunun 28. maddesinde öngörülen süre hitamında idareye teslim etmek zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı İ.B.B Mezarlıklar Müdürlüğü Büyükdere Cad. Zincirlikuyu/İstanbul adresinde görülebilir ve 60 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 23.03.2005 tarihi, saat 10:00 ´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Kat:4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.