Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Gözetim, Denetim ve Kontrol HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

09/03/2005 15:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu, Merter - Güngören

İlgili Müdürlük / Birim

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Atatürk Köprüsü Azapkapı/İstanbul

İlgili Telefon

212 2540828

İlgili Fax

212 2562051

İlgili E-Posta

atolyelermd@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

27 personel ile gözetim, denetim ve kontrol hizmeti

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Atatürk ve Valide Sultan Köprüleri

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) takvim günü içinde işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2005 tarihine kadardır

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
İstekli ihale konusu işte asgari 27 kişilik personeli çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.
İstekliler en az 20 adet gözetim elemanının sosyal sorumluluk ve/veya halkla ilişkiler ve/veya çevre güvenliği konularında almış oldukları eğitimleri gösteren sertifikalarını sunmak zorundadır. Diğer personellerine ihalenin uhdesinde kalması halinde 2 ay içerisinde istenilen eğitimi vereceğine dair taahhütname verecektir.
4.3.2. Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler
İstekliler, TSEN İSO-9001, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Güvenlik Belgelerini vermek zorundadır.
İstekliler, 26.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanuna göre kurulup faaliyet gösterdiklerini belgeleyen İçişleri Bakanlığı müsadeli yetki belgelerinin aslı ve/veya noter onaylı suretlerini vereceklerdir.
İstekliler, hizmette kullanılacak telsizler için ilgili resmi kurumlardan en az 16 telsiz için alınmış izin belgesi verecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atölyeler Müd. Atatürk Köprüsü Azapkapı/İstanbul adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 09.03.2005 tarihi, saat 14:30 ´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Kat:4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.