Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

7 ADET MUHTELİF TİPTE TEKNENİN BAKIM, ONARIM İŞİ

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

14/01/2003 15:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu, Merter - Güngören

İlgili Müdürlük / Birim

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İlgili Telefon

İlgili Fax

İlgili E-Posta

İhale Türü

Arsa Satışı

İhale Usülü

Kapalı Teklif Usulü

Niteliği ve Miktarı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

Atölyeler Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan 7 adet muhtelif tipte teknenin 2003 yılı bakım, onarım işinin 325.670.000.000.-TL. (KDV’den muaf ) muhammen bedelle ihalesi yapılacaktır. Şartnamesi: Atölyeler Müd.de görülebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaat etmeleri gerekmekte olup;
Dış zarfta bulunması gereken belgeler:
1- Usulüne göre hazırlanmış teklif mektubunu havi iç zarf
2- Faaliyet Belgesi (Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi v.b.)
3- İmza Sirküleri (Gerekiyorsa vekaletname ve İmza Sirküleri)
4- Ortak Girişim Olması Halinde Ortak Girişim Beyannamesi (Noter Tasdikli)
5- Geçici Teminat
ile birlikte kapalı zarflarını da ihale günü en geç saat 13.30’a kadar belirtilen yazılı adresteki Belediye Encümeni’ne teslim ederek yukarıda yazılı ihale gün ve saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.