Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

YENİ GALATA KÖPRÜSÜ´NÜN GÖZETİM, DENETİM VE KONTROLÜ HİZMET ALIMI İŞİ

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

05/01/2005 14:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu, Merter - Güngören

İlgili Müdürlük / Birim

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Atatürk Köprüsü Azapkapı / İstanbul

İlgili Telefon

212 2540828

İlgili Fax

212 2562051

İlgili E-Posta

atolyelermd@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

52 personel ile Yeni Galata Köprüsü´nün gözetim,denetim ve kontrol hizmeti alımı işi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) takvim günü içinde işe başlanacak. İşe başlama tarihinden itibaren 31/12/2005 tarihine kadar

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
4.3.1. İş deneyim belgeleri:İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:İstekli son beş yıl içinde gözetim,denetim ve kontrol işinde asgari 20 kişilik personeli 8101(güvenlik) iş kolu kodunda tek bir dönem bordrosunda 120 gün kesintisiz çalıştırdığına sigorta primleri bordrosunun aslı ya da noter tasdikli sureti verilecektir.İstekli en az 20 adet gözetim elemanın sosyal sorumluluk ve/veya halklar ilişkiler ve/veya çevre güvenliği konularında almış oldukları eğitimleri gösteren sertifikalarını sunmak zorundadır. Diğer personeline ihalenin uhdesinde kalması halinde 2 ay içinde istenilen eğitimi vereceğine dair taahhütname verecektir.4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:İstekli hizmette kullanılacak telsizler için ilgili resmi kurumlardan en az 16 telsiz için alınmış izin belgesi verecektir.4.3.4. Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgelerİstekli TS EN İSO 9001, TSE Hizmet Yeterlik Belgesi veya Tesis Güvenlik Belgelerini vermek zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , gözetim, denetim ve kontrol işi yanında, özel güvenlik hizmetleri, koruma ve kollama hizmetleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atölyeler Müdürlüğü Atatürk Köprüsü Azapkapı / İstanbul adresinde görülebilir ve 50,000,000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 05.01.2005 tarihi, saat 13:30 ´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.