Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ DESTEĞİ

İhale Kayıt No

2023/943729

İhale Tarih ve Saati

09/10/2023 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Tarım ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Kocatepe Mah. Hal Yolu sok. No:558/1 - Bayrampaşa / İSTANBUL Bayrampaşa/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124499200

İlgili Fax

2124495045

İlgili E-Posta

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

2 Kalem 2642 Adet Küçük Ölçekli Balıkçı Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Desteği Mal Alımı İşi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarım Ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Kocatepe Mah. Hal yolu Sk. No:558/1 Bayrampaşa/İSTANBUL

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip bu ihale konusu malın tamamı 90 (doksan) takvim günü içerisinde sözleşme sonrasında yapılacak iş programı doğrultusunda teslimat yapılacaktır.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIM VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKÇI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Küçük Ölçekli Balıkçı Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Desteği mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/943729

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIM VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kocatepe Mah. Hal Yolu sok. No:558/1 - Bayrampaşa / İSTANBUL Bayrampaşa/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

212 449 92 00 - 212 449 50 45

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Küçük Ölçekli Balıkçı Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Desteği

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kalem 2642 Adet Küçük Ölçekli Balıkçı Kişisel Koruyucu Donanım Malzemesi Desteği Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarım Ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Kocatepe Mah. Hal yolu Sk. No:558/1 Bayrampaşa/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip bu ihale konusu malın tamamı 90 (doksan) takvim günü içerisinde sözleşme sonrasında yapılacak iş programı doğrultusunda teslimat yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu Kat 4 Osmaniye Mah. Çobançesme Koşu Yolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.