Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Veteriner Tıbbi Sarf, Malzeme ve Cihaz Alımı İşi

İhale Kayıt No

2023/481129

İhale Tarih ve Saati

15/06/2023 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Kocatepe Mahallesi Kantarcılar Sokak No:10/1 Bayrampaşa/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124537300

İlgili Fax

2124554376

İlgili E-Posta

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

72 Kalem( 24.Kısım) - Veteriner Tıbbi Sarf, Malzeme ve Cihaz Mal Alımı İşi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul sınırları içerisinde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün göstereceği yerlerdir.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşme imzalandığı günü takip eden 3 (üç) gün içinde işe başlanır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine ve tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren başlayarak teslim süresi olan 100 takvim günü içerisinde ve sözleşme sonrasında yapılacak iş programı doğrultusunda teslimat yapılacaktır.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Veteriner Tıbbi Sarf, Malzeme ve Cihaz Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/481129

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kocatepe Mahallesi Kantarcılar Sokak No:10/1 Bayrampaşa/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

212 453 73 00 - 212 455 43 76

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Veteriner Tıbbi Sarf, Malzeme ve Cihaz Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

72 Kalem( 24.Kısım) - Veteriner Tıbbi Sarf, Malzeme ve Cihaz Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İstanbul sınırları içerisinde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün göstereceği yerlerdir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı günü takip eden 3 (üç) gün içinde işe başlanır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine ve tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren başlayarak teslim süresi olan 100 takvim günü içerisinde ve sözleşme sonrasında yapılacak iş programı doğrultusunda teslimat yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı günü takip eden üç gün içinde işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.06.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler teklif ettikleri 6. Kısımda yer alan Etil Alkol Klorheksidin Diglukonat isimli ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan alınmış Biyosidal Ürün Ruhsatını yeterlilik tablosunda beyan edeceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İdari şartnamenin 36.1. ve 36.1.1. maddeleri doğrultusunda; idari şartnamede belirtilen numunelerin teslim edebilmeleri için tebligat tarihini izleyen günden itibaren, 3 (Üç) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilecektir. İdareye teslim edilecek numunelerin, teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ait isteklilerin teklifleri, değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) Tıbbi sarf malzemeleri veya tıbbi alet satışı yapmış olmak,

b) Tıbbi cihaz satışı yapmış olmak,

c) Biyosidal ürün satışı yapmış olmak.

Yukarıdaki işleri bir arada veya ayrı ayrı yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.