Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat Ve Ek Hizmet Yapıları XIII. Grup İnşaatı

İhale Kayıt No

2023/229065

İhale Tarih ve Saati

27/04/2023 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124494796

İlgili Fax

2124495090

İlgili E-Posta

İhale Türü

Yapım İşi

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

782 Kalemde Bakım,Onarım ve Tadilat İnşaatı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Avrupa Yakası

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKırk) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat Ve Ek Hizmet Yapıları XIII. Grup İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/229065

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

212 449 47 96 - 212 449 50 90

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

İstanbul Avrupa Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat Ve Ek Hizmet Yapıları XIII. Grup İnşaatı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

782 Kalemde Bakım,Onarım ve Tadilat İnşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İstanbul Avrupa Yakası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.04.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan B/III Grubu İşler veya B/III Grubuna Giren İşlerin Onarım veya Tamamlama İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)
Teklif Fiyat Puanı:
60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Makina ile her derinlikte, her şekilde, her cins zeminin kazılması (Kazıdan çıkan malzeme nakli dahil)

0,9443%

1,65254%

1

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

0,51179%

0,84617%

1

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

1,84816%

2,81732%

2

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

2,39821%

3,7472%

2

Ø 8- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Her türlü nakliye dahil)

1,98608%

3,16206%

2

Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması

1,66327%

2,83865%

2

% 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması

0,61155%

1,08332%

1

250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) (Her türlü nakliye dahil)

0,45123%

0,70653%

1

Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere)

1,05779%

1,5615%

1

5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)

1,53757%

2,30635%

1

(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

0,82904%

1,48537%

1

60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

0,4602%

0,78803%

1

5 cm kalınlıkta her ebatta granit ile döşeme kaplaması yapılması (Her türlü yüzey işlemi ve nakliye dahil)

2,24736%

4,17367%

2

8 cm kalınlıkta her ebatta granit ile döşeme kaplaması yapılması (Her türlü yüzey işlemi ve nakliye dahil)

1,48222%

2,59389%

2

Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması

0,5519%

0,80565%

1

Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması

0,50346%

0,89184%

1

Tek profil karkas üzerine iç yüzü 12,5 mm+12,5 mm çift kat alçı duvar levhalarla, dış yüzü 12,5 mm tek kat her iki yüzü cam elyaf şilte kaplı, yangına dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış, kırılma dayanımı artırılmış levhalar

0,53655%

0,94631%

1

Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile)

0,45297%

0,82182%

1

Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)

0,46456%

0,82731%

1

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

0,5261%

0,88606%

1

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her türlü nakliye dahil)

0,86682%

1,42158%

1

Granit Bordür Yapılması (15*20*50 cm ebatlarında) (her türlü nakliye dahil)

0,32627%

0,55995%

1

Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması

0,34846%

0,62433%

1

Epoksi enjeksiyon ile çatlak onarımı

1,48747%

2,27495%

1

DEMİR KARKAS(ÇERÇEVE)İNŞAAT YAPILIP YERİNE TESBİTİ (her türlü nakliye dahil)

1,28987%

2,2137%

1

Demir İmalata Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Yapılması

0,37752%

0,63261%

1

12.5 mm kalınlıkta çift taraflı alçıpan levhalar ile, 60 cm aks aralıklı 40x40x2 mm kutu profil ve 4 cm 120 dns taşyünü ile ara bölme duvar yapılması

0,95176%

1,55742%

1

12.5 mm kalınlıkta çift kat alçıpan levhalar ile, 60 cm aks aralıklı 40x60x2 mm kutu profil ve 5 cm taşyünü ile cephe kaplaması arkası giydirme duvar yapılması

0,89702%

1,64026%

1

Her çeşit hafif çelik profillerle (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (HER TÜRLÜ NAKLİYE DAHİL).

2,15943%

3,26425%

2

Alüminyum kenet çatı kaplaması yapılması (8cm kalınlığında taşyünü ısı yalıtımlı ve 18 mm kalınlığında OSB levhalı buhar dengeleyicili ve ahşap latalar dahil)

0,40562%

0,68144%

1

Kablo tava sistemleri (Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı)

0,62769%

1,00431%

1

121,50 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu

0,4431%

0,78773%

1

RULO ÇİM TEMİNİ VE SERİLMESİ

0,20512%

0,34372%

1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.