Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Kadıköy-Kaynarca-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 100 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi

İhale Kayıt No

2023/254417

İhale Tarih ve Saati

24/04/2023 11:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL

İlgili Telefon

0212449596

İlgili Fax

-021244941

İlgili E-Posta

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

25 Set (4 araçlı) Metro Dizisi, Toplam 100 Adet Metro Aracı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İdarece İstanbul'da gösterilecek ray üstü teslim noktası

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanılacaktır.100 adet aracın tamamının sahaya getirilmesi 32 (otuziki) ayda tamamlanacaktır. 1. 1. (birinci) tren setinden 25. (yirmibeşinci) tren setine kadar olan sahaya getirme işlemi; işe başlama tarihinden itibaren en geç 20. (yirminci) ayda ilk tren setinin sahaya getirilmesi ile başlayacak ve en geç 32. (otuzikinci) ayda son tren setinin sahaya getirilmesiyle tamamlanmış olacaktır. 2. İlk ve son tren seti arasında bulunan 23 tren dizisinin sahaya getirilme tarihleri, Yüklenicinin sunacağı ve İdarenin onaylayacağı iş programına uygun olarak belirlenecektir. 3. Son tren setinin sahaya getirilmesi sonrasında teslimata (geçici kabule) hazır hale getirilebilmesi adına Yüklenici tarafından yapılacak testler için 30 (Otuz) gün, trenlerle gerçekleştirilecek sinyalizasyon sistemi testleri için 45 (Kırkbeş) gün ve deneme işletmesi için 15 (Onbeş) gün olmak üzere toplamda 90 (Doksan) günlük süre kullanılacaktır. 4. İdarenin kısmi kabul kararı alması halinde de yukarda belirtilen sürelere uygun olarak iş programı hazırlanarak İdarenin onayına sunulacaktır. Saha testleri ve Deneme işletmesi ile ilgili koşullar Sözleşme ve teknik şartnamenin ilgili maddelerinde açıklanmıştır. Yüklenici detaylı iş programını ve nakit akış diyagramını İdarenin işe başlama talimatına müteakip 30 (otuz) takvim günü içinde İdare onayına sunacaktır.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
METRO ARACI SATIN ALINACAKTIR

Kadıköy-Kaynarca-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 100 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/254417

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, Avrupa Yakası Raylı Sistem Şube Müdürlüğü, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:2 Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

0212 449 5960 - 021 2449 4180

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kadıköy-Kaynarca-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 100 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

25 Set (4 araçlı) Metro Dizisi, Toplam 100 Adet Metro Aracı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İdarece İstanbul'da gösterilecek ray üstü teslim noktası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanılacaktır.100 adet aracın tamamının sahaya getirilmesi 32 (otuziki) ayda tamamlanacaktır. 1. 1. (birinci) tren setinden 25. (yirmibeşinci) tren setine kadar olan sahaya getirme işlemi; işe başlama tarihinden itibaren en geç 20. (yirminci) ayda ilk tren setinin sahaya getirilmesi ile başlayacak ve en geç 32. (otuzikinci) ayda son tren setinin sahaya getirilmesiyle tamamlanmış olacaktır. 2. İlk ve son tren seti arasında bulunan 23 tren dizisinin sahaya getirilme tarihleri, Yüklenicinin sunacağı ve İdarenin onaylayacağı iş programına uygun olarak belirlenecektir. 3. Son tren setinin sahaya getirilmesi sonrasında teslimata (geçici kabule) hazır hale getirilebilmesi adına Yüklenici tarafından yapılacak testler için 30 (Otuz) gün, trenlerle gerçekleştirilecek sinyalizasyon sistemi testleri için 45 (Kırkbeş) gün ve deneme işletmesi için 15 (Onbeş) gün olmak üzere toplamda 90 (Doksan) günlük süre kullanılacaktır. 4. İdarenin kısmi kabul kararı alması halinde de yukarda belirtilen sürelere uygun olarak iş programı hazırlanarak İdarenin onayına sunulacaktır. Saha testleri ve Deneme işletmesi ile ilgili koşullar Sözleşme ve teknik şartnamenin ilgili maddelerinde açıklanmıştır. Yüklenici detaylı iş programını ve nakit akış diyagramını İdarenin işe başlama talimatına müteakip 30 (otuz) takvim günü içinde İdare onayına sunacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.04.2023 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosuna ilişkin bilgileri sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosununa ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tablolarına ilişkin bilgiler sunulabilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Kredi Teklif Mektubu

İhale konusu işin finansmanı kredi ve/veya öz kaynak kullanılması yolu ile sağlanacaktır. İstekliler, Teklif mektubunda teklif ettikleri toplam bedelin %60’nı içeren kredi tekliflerini de teklifleri ile birlikte yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tek bir sözleşme altında, IEC 62290-1 Standardında belirtilen GoA2 tipi metro aracı temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

İsteklilerin beyan edeceği iş deneyim belgesinde; iş deneyim belgesi tutarına karşılık gelen metro araçlarının tamamının ilgili İdareye teslim edildiği, ticari işletmede olduğu ve ilgili İdaresince kesin kabul işlemlerinin yapıldığı bilgisi bulunmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.