Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

30 Metre Konvansiyonel Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı Alımı

İhale Kayıt No

2023/166365

İhale Tarih ve Saati

24/04/2023 10:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Satınalma Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Osmaniye Mahallesi Bakırköy/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124494260

İlgili Fax

2124494163

İlgili E-Posta

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

10 Adet 30 Metre Konvansiyonel Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı Alımı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere teslim edilecektir.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir. Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslimat süresi 300 (Üçyüz) takvim günüdür. Teslimat süresi içinde kalmak şartı ile 5'er adetlik 2 parti halinde kısmi teslimata müsaade edilecektir.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE ARACI SATIN ALINACAKTIR

30 Metre Konvansiyonel Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/166365

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Osmaniye Mahallesi Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2124494260 - 2124494163

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

30 Metre Konvansiyonel Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 Adet 30 Metre Konvansiyonel Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir. Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslimat süresi 300 (Üçyüz) takvim günüdür. Teslimat süresi içinde kalmak şartı ile 5'er adetlik 2 parti halinde kısmi teslimata müsaade edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.04.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1) İstekli adına düzenlenen sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır.

İstekli, şasi araç ve üstyapı için yetkili satıcılık belgesi veya imalatçı belgelerini ayrı ayrı yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Alım Konusu Malın Ulusal Standarda veya Dengi Uluslar arası Standarda Uygunluğunu Gösterir Belgeler

- İstekliler; teklif edilen 30 Metre Konvansiyonel Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracına ait EN 14043 standart belgesi veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge veya belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

Birden fazla belge beyan edilmesi halinde, her belge için ayrı satır açılacaktır.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler; Teknik şartnamenin Ek 1 - 1.2 maddesinde teklif edilen Benzinli Seyyar Jeneratör'ün CE uygunluk işaretine haiz olduğunu gösteren belge veya bu belgelerin muadili ulusal veya uluslar arası karşılıklarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, İdari Şartnamenin 7.5.4. maddesinde belirtilen ürünlere ait katalog, teknik çizim, broşürler vb. tanıtıcı materyalleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Teknik şartnamenin içinde bulunan “Araç üzerinde Bulunması Gereken Malzemeler” listesindeki ekipman ve malzemeleri için, şartnamedeki sıraya göre aşağıdaki “Marka-Model Tablosu'nu” yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Beyan etmeyen ve 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamında sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Sıra No

Teknik Şartname Maddeleri

Marka/Model

 

Üretici/İthalatçı Bilgisi

1

1. Araç

 

 

 

2

3. Merdiven Seti

 

 

 

3

4. Kurtarma Sepeti

 

 

 

4

4.13. Kurtarma Sepeti Üzerindeki Kamera

 

 

 

5

EK 1. Benzinli Seyyar Jeneratör

 

 

 

6

EK 2. Su/Köpük Monitörü

 

 

 

7

EK 3. Komple Temiz Hava Teneffüz Cihazı

 

 

 

8

EK 4.1  B Tipi Turbojet Lans

 

 

 

9

EK 4.2  C Tipi Turbojet Lans

 

 

 

10

EK 5.  Hasta Taşıma Sedyesi

 

 

 

11

EK 7. Şarjlı Hidrolik Kombi Kurtarma ve Kapı Açma Aleti

 

 

 

12

EK 8. Atlama Yatağı

 

 

 

13

EK 9. Suda Batmaz Sedye

 

 

 

14

EK 10. El Projektörü

 

 

 

15

EK 12. Zincirli Kombi Testere

 

 

 

16

EK 13. Bataryalı Ağaç Testeresi

 

 

 

17

EK 14. Katlanabilir Kürek

 

 

 

 

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Teknik şartnamenin 1.10.12 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri “VAR” veya “YOK” olarak beyan edilecektir.

Bu kısım “BOŞ” bırakıldığı veya “YOK” yazıldığı durumlarda bilgi ve belgelerin olmadığı beyan edilmiş sayılacak ve istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teknik şartnamenin 3.7 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri “VAR” veya “YOK” olarak beyan edilecektir.

Bu kısım “BOŞ” bırakıldığı veya “YOK” yazıldığı durumlarda bilgi ve belgelerin olmadığı beyan edilmiş sayılacak ve istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teknik şartnamenin 3.19 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri “VAR” veya “YOK” olarak beyan edilecektir.

Bu kısım “BOŞ” bırakıldığı veya “YOK” yazıldığı durumlarda bilgi ve belgelerin olmadığı beyan edilmiş sayılacak ve istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teknik şartnamenin 4.7 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri “VAR” veya “YOK” olarak beyan edilecektir.

Bu kısım “BOŞ” bırakıldığı veya “YOK” yazıldığı durumlarda bilgi ve belgelerin olmadığı beyan edilmiş sayılacak ve istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teknik şartnamenin 4.11 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri “VAR” veya “YOK” olarak beyan edilecektir.

Bu kısım “BOŞ” bırakıldığı veya “YOK” yazıldığı durumlarda bilgi ve belgelerin olmadığı beyan edilmiş sayılacak ve istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teknik şartnamenin 4.13 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri “VAR” veya “YOK” olarak beyan edilecektir.

Bu kısım “BOŞ” bırakıldığı veya “YOK” yazıldığı durumlarda bilgi ve belgelerin olmadığı beyan edilmiş sayılacak ve istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teknik şartnamenin 5.7 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri “VAR” veya “YOK” olarak beyan edilecektir.

Bu kısım “BOŞ” bırakıldığı veya “YOK” yazıldığı durumlarda bilgi ve belgelerin olmadığı beyan edilmiş sayılacak ve istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teknik şartnamenin 6.9 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri “VAR” veya “YOK” olarak beyan edilecektir.

Bu kısım “BOŞ” bırakıldığı veya “YOK” yazıldığı durumlarda bilgi ve belgelerin olmadığı beyan edilmiş sayılacak ve istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teknik şartnamenin 8.2 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri “VAR” veya “YOK” olarak beyan edilecektir.

Bu kısım “BOŞ” bırakıldığı veya “YOK” yazıldığı durumlarda bilgi ve belgelerin olmadığı beyan edilmiş sayılacak ve istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teknik şartnamenin Ek 7- 7.21 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri “VAR” veya “YOK” olarak beyan edilecektir.

Bu kısım “BOŞ” bırakıldığı veya “YOK” yazıldığı durumlarda bilgi ve belgelerin olmadığı beyan edilmiş sayılacak ve istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.