Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

2023 YILI AKARYAKIT VE SEÇİCİ KATALİTİK İNDİRGEME SIVISI MAL ALIMI İŞİ

İhale Kayıt No

2022/1245607

İhale Tarih ve Saati

20/12/2022 10:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 Saraçhane FATİH/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124552020

İlgili Fax

2124552626

İlgili E-Posta

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

152 Kalem 1. Kısım Akaryakıt Grubu , 3 Kalem 2. Kısım Seçici Katalitik İndirgeme Sıvısı Grubu Mal Alımı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul sınırları içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin depo, istasyon, tanker vs yerlerine teslim edilecektir. Ayrıca il dışında görevlendirilecek araçlara Türkiye genelindeki dağıtıcı firmaların bayilerinden araçlara verilecek akaryakıtları kapsamaktadır.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere işe başlaması ile mal teslim yapılacaktır. Teslim yeri, tarihi ve saati, idare tarafından sipariş anında belirtilecektir. Ürünler ihale süresince partiler halinde alınacaktır. Yüklenici 01.01.2023 tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günü içinde şartları sözleşme tasarısına bağlı kalarak, malları idareye teslim edilecektir

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT VE SEÇİCİ KATALİTİK İNDİRGEME SIVISI SATIN ALINACAKTIR

2023 YILI AKARYAKIT VE SEÇİCİ KATALİTİK İNDİRGEME SIVISI MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1245607

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 Saraçhane FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

212 455 20 20 - 212 455 26 26

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2023 YILI AKARYAKIT VE SEÇİCİ KATALİTİK İNDİRGEME SIVISI MAL ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

152 Kalem 1. Kısım Akaryakıt Grubu , 3 Kalem 2. Kısım Seçici Katalitik İndirgeme Sıvısı Grubu Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İstanbul sınırları içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin depo, istasyon, tanker vs yerlerine teslim edilecektir. Ayrıca il dışında görevlendirilecek araçlara Türkiye genelindeki dağıtıcı firmaların bayilerinden araçlara verilecek akaryakıtları kapsamaktadır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere işe başlaması ile mal teslim yapılacaktır. Teslim yeri, tarihi ve saati, idare tarafından sipariş anında belirtilecektir. Ürünler ihale süresince partiler halinde alınacaktır. Yüklenici 01.01.2023 tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günü içinde şartları sözleşme tasarısına bağlı kalarak, malları idareye teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.12.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Akaryakıt Grubu için (1.Kısım) ;
1) İstekliler, ana dağıtım firması ise Dağıtıcı Lisansına ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
2) İstekliler, ana dağıtım firmasının bayisi ise bayi olduklarını gösteren bayilik sözleşmesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
3) İstekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan aldıkları bayilik lisansını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 
4) İstekliler, İstanbul ilinde 7 gün 24 saat kullanıma açık olacak şekilde, olağanüstü haller vb. durumlar doğrultusunda, İstanbul Avrupa yakasında 1 (Bir) adet, İstanbul Anadolu yakasında 1 adet toplam 2 adet kendisine ait Ruhsatlı Akaryakıt İstasyonu olduğunu gösterir “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”nı yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 
5) Ana Dağıtım firmasının Türkiye genelinde en az 500 bayisi olduğunu gösterir belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 
Birden fazla belge beyan edilmesi halinde, her belge için ayrı satır açılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Seçici katalitik indirgeme sıvısı ve/veya Akaryakıt ve/veya madeni yağ satışını birlikte veya ayrı ayrı yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.