Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Çocuk Etkinlik Merkezleri Yemek Hizmeti Alımı İşi

İhale Kayıt No

2022/1214792

İhale Tarih ve Saati

20/12/2022 11:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

7.8.9.10 Kısım Mah. Mimar Basri Mete Sokak Airport Avm arkası Ataköy Bakırköy/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124499335

İlgili Fax

2124495024

İlgili E-Posta

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

Sabah Kahvaltısı 1.325.452 öğün, Öğle Yemeği 1.509.435 öğün, Ara Öğün (ikindi) 1.325.452 öğün

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Teknik Şartname eki Ek 4'te yer alan Çocuk Etkinlik Merkezleri ile İstanbul il sınırları içerisinde yeni açılacak Çocuk Etkinlik Merkezleri

İşin Süresi / Teslim Tarihi

İşe başlama tarihi 01.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

Çocuk Etkinlik Merkezleri Yemek Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1214792

1-İdarenin

a) Adı

:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

7.8.9.10 Kısım Mah. Mimar Basri Mete Sokak Airport Avm arkası Ataköy Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

212 449 93 35 - 212 449 50 24

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Çocuk Etkinlik Merkezleri Yemek Hizmeti Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Sabah Kahvaltısı 1.325.452 öğün, Öğle Yemeği 1.509.435 öğün, Ara Öğün (ikindi) 1.325.452 öğün
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Teknik Şartname eki Ek 4'te yer alan Çocuk Etkinlik Merkezleri ile İstanbul il sınırları içerisinde yeni açılacak Çocuk Etkinlik Merkezleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.12.2022 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik"in Ek-14’ünde belirtilen, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan, istekli adına düzenlenmiş, faaliyet konusu:
1-Gıda üretimi yapan işletmeler
2-Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler
3-Toplu tüketim işletmelerinden
herhangi birine ait “İşletme Kayıt Belgesini” yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:

İstekliler kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale tarihinde geçerli olan kapasite raporunu yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Kapasite raporunda Sabah Kahvaltısında günlük en az  900 öğün, Öğle Yemeğinde günlük en az 4.000 öğün ve Ara Öğün (İkindi) için günlük en az 900 öğün üretim kapasitesine sahip olduğunu göstermelidir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1- TSE'den alınmış ihale tarihi itibariyle geçerli olan TS 13075 İşyerleri-Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri-Genel Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren Hizmet Yeterlilik Belgesini, 2- TSE'den alınmış ihale tarihi itibariyle geçerli olan TS 8985 İşyerleri-Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları için Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren Hizmet Yeterlilik Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 3- TSE'den alınmış ihale tarihi itibariyle geçerli olan TS 6914 Gıda Maddeleri İmal Eden, Hazırlayan, Depolayan ve Satan Yerler İçin Genel Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 4- TSE'den alınmış ihale tarihi itibariyle geçerli olan TS 9433 İş Yerleri – Hızlı Yemek Servisi Yapan Yerler – Genel Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 5- TSE'den alınmış ihale tarihi itibariyle geçerli olan TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemine Uygun Hizmet Veren Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. 6- TSE'den alınmış ihale tarihi itibariyle geçerli olan TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemine Uygun Hizmet Veren Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin. İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler. başlıklı 47. maddesi kapsamında yer alan işlerde; yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç, sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz. Her belge için yeterlik bilgileri tablosunda ayrı satır açılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü yemek hizmeti alımı benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : 
Malzemeli Yemek/0,79
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.