Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

2022 Yılı Yazlık ve Kışlık Zabıta Kıyafeti

İhale Kayıt No

2022/946686

İhale Tarih ve Saati

21/10/2022 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Topçular Mah. Beylerbeyi Cad. Bostanaralığı Sok. Edirnekapı Eyüpsultan/İSTANBUL

İlgili Telefon

2125218465

İlgili Fax

2125120084

İlgili E-Posta

zabitadestek@ibb.gov.tr

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

41 Kalem Yazlık ve Kışlık Zabıta Kıyafeti Alımı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Zabıta Amirliği Edirnekapı Deposu

İşin Süresi / Teslim Tarihi

120

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜK BELEDİYE ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

2022 Yılı Yazlık ve Kışlık Zabıta Kıyafeti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/946686

1-İdarenin

a) Adresi

:

Topçular Mah. Beylerbeyi Cad. Bostanaralığı Sok. Edirnekapı Eyüpsultan/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

212 521 84 65 - 212 512 00 84

c) Elektronik Posta Adresi

:

zabitadestek@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

41 Kalem Yazlık ve Kışlık Zabıta Kıyafeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri

:

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Zabıta Amirliği Edirnekapı Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin taraflar arasında imza altına alındığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra 60 (Altmış) takvim günü içinde ihale konusu mallar tek seferde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

21.10.2022 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İhaleye teklif verecek istekliler, aşağıda belirtilen cins, miktar ve değerler listesine uygun numunelerini  teklif zarflarıyla birlikte; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, Zarf Teslim Alma Bürosu, Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine, ihale tarihinden önce teslim edeceklerdir. Numuneler bir torbaya, kutuya veya benzeri ambalaja konulacak, konulan ambalaj kapatılmış olacaktır. Numune ambalajının üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, adresi, hangi işe ait olduğu bilgileri yer alacaktır. Numuneler tutanak karşılığı teslim edilecektir. İhale saatine kadar numuneleri teslim etmeyen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Numune incelemesinde renk uygunluğu muaf tutulacaktır.)

a.1.) İstenilen Numune Cins ve Miktarları:
1 Adet Zabıta Pantolonu Yazlık Erkek,
1 Adet Zabıta Gömleği Kışlık Erkek,
1 Adet Zabıta Tişörtü Yazlık Erkek,
1 Adet Reflektifli Zabıta Montu, teknik şartnameye uygun olarak hazırlanacaktır.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

a) İhaleye teklif verecek istekliler , akredite bir laboratuvardan alınmış analiz raporlarını teklif zarflarıyla birlikte; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, Zarf Teslim Alma Bürosu, Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine, ihale saatinden önce teslim edeceklerdir. Numunelerle Birlikte İstenilen Laboratuvar Analiz Raporları Değerler Listesi: 1) Zabıta Gömleği Kışlık Erkek için teknik şartnamenin 4.21.1. maddesinin a ve b bentlerinde belirtilen kumaş bileşim oranı ile kumaşın gramajı, 2) Zabıta Pantolonu Yazlık Erkek için teknik şartnamenin 4.31.1. maddesinin a ve c bentlerinde belirtilen kumaş bileşim oranı ile kumaşın gramajı, 3) Zabıta Tişörtü Yazlık Erkek için kumaşın teknik şartnamenin 4.38.1. maddesinin a ve b bentlerinde belirtilen kumaş bileşim oranı ile kumaşın gramajı, b) İhale Komisyonunca Numunelerin ve Laboratuvar Analiz Raporlarının Değerlendirilmesine Yönelik Düzenleme: 1.) Laboratuvar analizi gerektiren özellikleri bakımından ise laboratuvar analiz raporlarının yukarıda belirtilen teknik şartnamenin ilgili maddelerine uygunluğuna bakılacaktır. 2.) Laboratuvar analiz raporları yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmak şartıyla, teknik şartnameye uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) Konfeksiyon ürünleri satışı konusunda gerçekleştirilen işler,
b) Hazır giyim ve/veya tekstil ürünleri satışı konusunda gerçekleştirilen işler,

Yukarıda belirtilen işler birlikte ya da ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Posta Kodu:34146 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.