Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

İstanbul Geneli Yol, Köprü, Kavşak ve Altyapı İnşaatı

İhale Kayıt No

2022/873311

İhale Tarih ve Saati

18/10/2022 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Altyapı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 K.4 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124494635

İlgili Fax

2124495067

İlgili E-Posta

altyapihz_ihale@ibb.gov.tr

İhale Türü

Yapım İşi

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

142 Kalem İstanbul Geneli Yol, Köprü, Kavşak Ve Altyapı İnşaatı İşi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Yer tesliminden itibaren 650 (AltıYüzElli) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YOL, KÖPRÜ, KAVŞAK VE ALTYAPI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İstanbul Geneli Yol, Köprü, Kavşak ve Altyapı İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2022/873311

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 K.4 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124494635 - 2124495067

c) Elektronik Posta Adresi

:

altyapihz_ihale@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

142 Kalem İstanbul Geneli Yol, Köprü, Kavşak Ve Altyapı İnşaatı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İstanbul

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 650 (AltıYüzElli) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü-İhale Salonu- Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

18.10.2022 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan  A/I Grubu: Köprü ve Viyadük İşleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için, Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği bölümlerinin diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır.  Bu formülde;

TP       : Teklif puanı,

TFmin : Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
           TF       : İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

          A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren isteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklif tutarı, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklif tutarına oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.

Kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Her türlü hafriyat malzemesinin nakliyesi ve dökümü

%11,2173

%20,9279

3

Her çapta nervürlü beton çelik çubuğu temini, iş başına nakli, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil)

%6,8385

 

%11,7774

3

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

%5,8824

%10,5043

2

PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (NAKLİYE DAHİL )

%5,7079

%10,4925

1

STABİLİZE HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ (Nakliye Dahil)

%3,8174

%7,3411

1

PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ OCAK TAŞI İLE)(NAKLİYE DAHİL)

%3,8762

%7,1739

2

KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 40/50 HAZIR BETON HARCI) 

%3,5799

%6,8844

2

32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliyeler Dahil)

%2,9881

%5,2932

2

BOYUNA VE ENİNE ÖNÇEKİM, ÖNGERME ÇELİĞİNİN (TEL, DEMET, ÇUBUK) YERLERİNE KONULMASI, GERİLMESİ, GEVŞETİLMESİ VE KESİLMESİ İŞÇİLİĞİ

%2,0629

%3,7315

1

KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ,  BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 45/55 BETON) PREFABRİK KİRİŞ ÜRETİLMESİ, KALIP VE İŞÇİLİĞİ, NAKLİYESİ VE YERİNE KONULMASI

%1,9718

%3,7920

1

YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİ TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (0,6 İNÇ HALAT)

%1,9346

%3,6906

1

Makine ile her derinlik ve her genişlikte her klasta kazı yapılması

%1,5791

%2,7415

2

Ø 100 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (Her boyda) ) (Nakliyeler Dahil)

%1,4604

%2,5151

2

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması, galvanizlenmesi  ve yerine konulması (Nakliyeler dahil)

%0,7423

0%1,2539

1

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) (Nakliye Dahil)

%0,6739

%1,1448

1

Ø 120 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (Her boyda) (Nakliyeler Dahil)

%0,5629

%0,9694

2

TEDAŞ ONAYLI LED ARMATÜR ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE IP 66 IK 08 150 W-200 W

%0,2240

%0,3733

1

TEDAŞ ONAYLI LED ARMATÜR ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE IP 66 IK 08 100 W-149 W

%0,2035

%0,3391

1

Ø 80 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması(Her boyda ) (Nakliyeler Dahil)

%0,1452

%0,2501

1

Toplam

30

 A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF    : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP    : İsteklinin toplam puanı,  ifade eder.
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.  
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü-Zarf Teslim Bürosu- Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 
1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
26.09.2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazetede ihalede uygulanacak Sınır Değer N Katsayısı 8364/1-1 numaralı metinde 1,00 olarak ilan edilmiştir.