Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi Slaç Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı

İhale Kayıt No

4821

İhale Tarih ve Saati

21/09/2022 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu

İlgili Telefon

0212 312 64 95

İlgili Fax

0212 455 43 43

İlgili E-Posta

İhale Türü

Muhtelif Satış

İhale Usülü

Kapalı Teklif Usulü

Niteliği ve Miktarı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı

İşin Süresi / Teslim Tarihi

İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay sürenin bitim tarihine kadar

Şartname Bedeli

250.-TL

İLAN METNİ

       

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) veya Sintine Suyu (13.04.03-Atık Kodlu) toplam 21.000 m3 (± %25) miktarındaki Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı İhalesi Yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No

: 4821

2)İşin Konusu/Nevi/Miktarı

: MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Petrol ve Petrol Türevi Slaç (13.07.03-Atık Kodlu) veya Sintine Suyu (13.04.03-Atık Kodlu) toplam 21.000 m3 (± %25) miktarındaki Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı

3) Muhammen Bedel

: 40.468.295,90 TL + KDV

4) Geçici Teminat

: 1.214.048,88 TL

5) Satış Yeri

: Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı

6) İşin Bitiş Tarihi

: İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay sürenin bitim tarihine kadar

7) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati

: 19 Eylül 2022 Saat: 16:00

8) İhale Tarihi ve Saati

: 21 Eylül 2022 Saat: 11:00          Son teklif verme tarih ve saati: 21 Eylül 2022 Saat: 11:00          

9) İhalenin Yapılacağı Yer

:  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

10) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer

: Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu / İstanbul

11) İhale Usulü

: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

12) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer               

: İhale Şartnamesi 250.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu / İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 312 64 95   Fax: 0212 455 43 43

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
13.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi.
13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
13.1.5. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
13.1.6. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
a)    Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.6.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
13.1.7. Tüzel kişiler için, İmza Sirküleri;
a)    Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.7.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
13.1.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
13.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
13.1.10. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ‘’ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’’ belgesi
13.1.11. İhale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ‘’ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’’ belgesi
13.1.12. ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ‘’OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’’ veya ‘’ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi
13.01.13. İstekliler, tesisleri için T.C. Çevre Şehirçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış,13.07.03-Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) (Slaç) ve 13.04.03- Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları (Sintine Suyu) atık koduna sahip konusu ‘’Atık yakma ve beraber yakma’’ olan Geçici Faaliyet Belgesini veya Çevre İzin Ve Lisans belgesi sunacaklardır. (İstelilerin diğer tesislerine bu şartname kapsamında belirtilen atıkların gönderilmesi için ayrıca diğer tesislerin bu şartname de tarif edilen Geçici Faaliyet Belgesini veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’’)
13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,
13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.
13.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
13.2.4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi.
13.2.5. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
13.2.6. Tüzel kişiler tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),
13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;
a)    Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
13.2.8. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
13.2.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri;
a)    Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.9.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
13.2.10. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
13.2.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.
15) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu/İstanbul adresine, 19 Eylül 2022 Saat: 16:00 kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.
17) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
18) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 21 Eylül 2022 Saat: 11:00’e kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, No:5 34134 Fatih/İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 19) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için en geç 21 Eylül 2022 saat:10.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.
20) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 21 Eylül 2022 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, No:5 34134 Fatih/İstanbul ) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
21) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
22) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.