Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Erzak Kolisi ve Hediye Paketi Mal Alım İşi

İhale Kayıt No

2022/732442

İhale Tarih ve Saati

29/08/2022 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Dr.Enver Ören Kültür Merkezi/Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. 30 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

İlgili Telefon

2123126176

İlgili Fax

2123126175

İlgili E-Posta

ihaleisleri@ibb.gov.tr

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

Şehit Yakınları Ve Gazilere Verilmek Üzere Destek Paketi Ve Hediye Seti Mal Alım İşi Şehit yakınları ve gazilerimize gerçekleştirilecek ziyaretlerde sunulmak üzere "Erzak Kolisi ve Hediye Paketi Mal Alım İşi" 10.000 adet erzak kolisi ve 4.000 adet hediye seti götürülmesi planmaktadır.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

123

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İLE İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Erzak Kolisi ve Hediye Paketi Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/732442

1-İdarenin

a) Adresi

:

Dr.Enver Ören Kültür Merkezi/Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. 30 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2123126176 - 2123126175

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihaleisleri@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ayçiçek Yağı(1l) 10.000 Paket, Siyah Çay (500g)10.000 Paket, Beyaz Toz Şeker (1kg)10.000 Paket, Siyah Zeytin(500g)10.000 Paket, Makarna (500g) 20.000 Paket, Buğday Unu (1kg) 20.000 Paket, Pirinç (1kg)10.000 Paket, Pilavlık Bulgur (1kg) 10.000 Paket, Kırmızı Mercimek (1kg) 20.000 Paket, Kuru Fasulye (1kg) 10.000 Paket, Beyaz Nohut (1kg)10.000 Paket, Arpa Şehriye (500g) 10.000 Paket, Domates Salçası (830g) 10.000 Teneke, ince Sofralık Tuz (750g) 10.000 Paket ve Hediye Paketi 4.000 Set.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Gıda paketleri Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul/Bahçelievler ilçesinde ki deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasını takip eden gün işe başlanılacaktır. 30 iş gün içerisinde Gıda paketleri Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul/Bahçelievler ilçesindeki deposuna teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

29.08.2022 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü gıda veya kuru gıda satışı işi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.