Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yapıların yapı sağlığının izlenmesi için gerekli donanımların alım işi

İhale Kayıt No

2022/748181

İhale Tarih ve Saati

22/08/2022 10:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT)

İlgili Adres

Hacıahmet Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124553850

İlgili Fax

2124553896

İlgili E-Posta

isat@ibb.gov.tr

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

İvmeölçer : 65 Adet Kayıt Cihazı : 6 Adet Veri İletim Kablosu : 2500 Metre, 3 Kalem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yapıların; yapı sağlığının izlenmesi için gerekli donanımların alımı işi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İdarenin teknik şartnamede kurulum için belirttiği yerler.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

120

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (İŞAT)
YAPI SAĞLIĞI İZLEME DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yapıların yapı sağlığının izlenmesi için gerekli donanımların alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/748181

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hacıahmet Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124553850 - 2124553896

c) Elektronik Posta Adresi

:

isat@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İvmeölçer : 65 Adet Kayıt Cihazı : 6 Adet Veri İletim Kablosu : 2500 Metre, 3 Kalem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yapıların; yapı sağlığının izlenmesi için gerekli donanımların alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İdarenin teknik şartnamede kurulum için belirttiği yerler.

c) Teslim tarihi

:

Malın teslim ve kurulum süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

22.08.2022 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İsteklilerin, ivmeölçer ve kayıt cihazlarının teknik şartnamede bahsi geçen teknik özellikleri sağladığını kanıtlayan laboratuvar test sonuçlarını teklif kapsamında sunması gerekmektedir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli; teknik şartnamedeki teknik verileri tevsik etmek amacı ile teklif ettikleri yapı sağlığı izleme sistemlerine ait katalog, çizim, fotoğraf ve benzeri tanıtım materyallerine ait bilgileri Türkçe veya İngilizce olarak teklif zarfı ile birlikte sunacaklardır. Çoklu ürün kataloğunun ibraz edilmesi halinde verilecek kataloglar ve belgelerde teklif edilen malzemeler işaretlenmiş olacaktır.?

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bina, köprü ve viyadük gibi yapılarda yapı sağlığı izleme sistemlerinin satışı veya kurulumu konusunda birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen işler benzer özellikteki işler olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.