Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye Alımı

İhale Kayıt No

2022/600622

İhale Tarih ve Saati

25/07/2022 11:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Satınalma Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL

İlgili Telefon

0212449426

İlgili Fax

-021244941

İlgili E-Posta

satinalma@ibb.gov.tr

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

3 Kalem Akülü Tekerlekli Sandalye, 6 Kalem Manuel Tekerlekli Sandalye, 1 Kalem Engelli Çocuk Puseti, 1 Kalem Şişme Minder ve 1 Kalem Tekerlekli Walker Yürüteç Mal Alımı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yere/yerlere teslim edilecektir.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

120

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
AKÜLÜ VE MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE SATIN ALINACAKTIR

Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/600622

1-İdarenin

a) Adresi

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

0 212 449 42 60 - 0 212 449 41 63

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Kalem Akülü Tekerlekli Sandalye, 6 Kalem Manuel Tekerlekli Sandalye, 1 Kalem Engelli Çocuk Puseti, 1 Kalem Şişme Minder ve 1 Kalem Tekerlekli Walker Yürüteç Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yere/yerlere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi sözleşme imzalandıktan sonra 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

25.07.2022 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

7.5.6.1. İstekliler; Teklif ettikleri malzemenin marka, model ve üretici veya ithalatçısının belirtildiği, imzalı ve kaşeli “Teklif Edilen Ürünler” listesi vereceklerdir.

7.5.6.2. İstekliler; Teknik şartnameye uygun olduğunu teyit etmek amacı ile teklif ettikleri malların üreticisi veya ithalatçısı tarafından yayımlanmış, üretici veya ithalatçısının unvan ve iletişim bilgilerinin bulunduğu fotoğraf, resim ve teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür, vb. tanıtım materyallerini vereceklerdir. Teklif edilen ürünler kataloglarda işaretlenmiş olacaktır.

Üretici veya ithalatçıların internet ortamında yayımladıkları tanıtıcı materyallerin, internet çıktıları kabul edilecektir.

7.5.6.3. İstekliler; 1. Kısımda 1. Sıra Numaralı Akülü Tekerlekli Sandalye, 2. Kısımda 1. Sıra Numaralı Manual Tekerlekli Sandalye, 3. Kısımda 1. Sıra Numaralı Engelli Çocuk Puseti ve 4. Kısımda 1. Sıra Numaralı Şişme Minder ile 2. Sıra Numaralı Tekerlekli Walker Yürüteç için montajı yapılmış, kullanıma hazır ve çalışır vaziyette birer adet numuneyi hafta içi 10:00-16.00 saatleri arasında, ihale günü ise İhale son teklif verme saatine kadar tutanak karşılığında İstanbul İli içerisinde gösterilecek yere/yerlere teslim edilecektir.

 (Numune Teslim İletişim Bilgileri: Erhan YILDIZ - 0 212 449 96 66   ve Sibel DEMİRCİ - 0 212 449 97 86)

Teslim edilen numunelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.