Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

KÜLTÜR MERKEZLERİNE SES VE IŞIK SİSTEMİ MALZEMELERİ ALIM İŞİ

İhale Kayıt No

2022/542793

İhale Tarih ve Saati

20/07/2022 10:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Hacı Ahmet Mahallesi Yeniyol Zarif Sok. Ek Hizmet Binası No:22 Kat:2 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL

İlgili Telefon

2123126300

İlgili Fax

2123802227

İlgili E-Posta

kultur@ibb.gov.tr

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

40 Kalem Ses ve Işık Sistemi Malzemeleri Alım İşi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü deposu : Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi Esentepe, Hoca Ahmet Yesevi Cd. No:38, 34265 Sultangazi/İSTANBUL

İşin Süresi / Teslim Tarihi

90

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SES VE IŞIK SİSTEMİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Kültür Merkezlerine Ses ve Işık Sistemi Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/542793

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hacı Ahmet Mahallesi Yeniyol Zarif Sok. Ek Hizmet Binası No:22 Kat:2 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

212 312 63 00 - 212 380 22 27

c) Elektronik Posta Adresi

:

kultur@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

40 Kalem Ses ve Işık Sistemi Malzemeleri Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü deposu : Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi Esentepe, Hoca Ahmet Yesevi Cd. No:38, 34265 Sultangazi/İSTANBUL

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 (üç) gün içerisinde işe başlanılacak ve 60 (altmış) gün içerisinde malzemeler teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

20.07.2022 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğunu teyit etmek amacı ile teklif ettikleri malların ( Birim fiyat Teklif cetvelindeki 22-34 kalemler arasındaki sarf malzemeler hariç, Birim Fiyat cetvelindeki 1-21 ile 35-40 kalemler için) üreticisi veya ithalatçısı tarafından yayımlanmış, üretici veya ithalatçısının unvan ve iletişim bilgilerinin bulunduğu fotoğraf, resim ve teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür, vb. tanıtım materyallerini vereceklerdir. Bu materyaller istekli tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bilişim veya Elektronik Sistemleri alanında bilgisayar donanımı, bilgisayar yedek parçaları, ışık sistemi, sahne sistemleri, ses sistemleri ile görüntü sistemlerden herhangi birini ayrı ayrı veya birlikte satışını yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.