Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamında Gemilerden Alınan Toplam 1200 m3 (± %25) miktarındaki Atık Yağın (13.02.08- Diğer Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları) Bertaraf Edilmesi İçin Satışı

İhale Kayıt No

4453

İhale Tarih ve Saati

24/11/2021 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi

İlgili Müdürlük / Birim

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul

İlgili Telefon

0212 312 64 95

İlgili Fax

0212 455 43 43

İlgili E-Posta

İhale Türü

Diğer

İhale Usülü

Kapalı Teklif Arttırma

Niteliği ve Miktarı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamında Gemilerden Alınan Toplam 1200 m3 (± %25) miktarındaki Atık Yağın (13.02.08- Diğer Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları) Bertaraf Edilmesi İçin Satışı İhalesi Yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No     : 4453
2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı     : MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamında Gemilerden Alınan Toplam 1200 m3 (± %25) miktarındaki Atık Yağın (13.02.08- Diğer Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları) Bertaraf Edilmesi İçin Satışı
3) Muhammen Bedel    : 245.468.-TL + KDV
4) Geçici Teminat    : 7.364,04 TL
5) Satış Yeri    : Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı
6) İşin Bitiş Tarihi    : İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay sürenin bitim tarihine kadar
7) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati    : 22 Kasım 2021 Saat: 15:00
8) İhale Tarihi ve Saati    : 24 Kasım 2021 Saat: 10:00 Son teklif verme tarih ve saati: 23 Kasım 2021 Saat:16:00
9) İhalenin Yapılacağı Yer    : Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi
Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul
10) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer    : Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu / İstanbul
11) İhale Usulü    : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
12) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer         : İhale Şartnamesi 120.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu / İstanbul adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 312 64 95 Fax: 0212 455 43 43
13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
13.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi.
13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
13.1.5. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
13.1.6. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
a)    Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.6.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
13.1.7. Tüzel kişiler için, İmza Sirküleri;
a)    Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.7.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
13.1.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
13.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
13.1.10. İstekliler, atık yağ rafinasyonu tesisleri için, Marpol 73/78 EK I kapsamındaki petrol ve petrol türevi Atık Yağın (13.02.08- Diğer Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Atık Yağ Rafinasyonu’’ olan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin Belgesi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş “Atık Yağ Toplama Yetkisi Belgesi’’ belgesini sunacaklardır. Diğer kuruluşlar için ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş “Atık Yağ Toplama Yetkisi Belgesi’’ belgelerini sunacaklardır.
13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,
13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.
13.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
13.2.4. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi.
13.2.5. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
13.2.6. Tüzel kişiler tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi(adres beyanı),
13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;
a)    Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
13.2.8. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
13.2.9. Tüzel kişiler için, imza sirküleri;
a)    Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.9.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
13.2.10. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
13.2.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.
15) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
16) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Hacı Ahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu/İstanbul adresine, 22.11.2021 saat: 15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.
17) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
18) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 23 Kasım 2021 saat: 16:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 19) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için en geç 23 Kasım 2021 saat:16.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.
20) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 23 Kasım 2021 Saat: 16:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
21) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
22) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.