Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

İhaleler

İhale Konusu

İtfaiye Arama Kurtarma Aracı Alımı

İhale Kayıt No

2021/531556

İhale Tarih ve Saati

03/11/2021 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası, İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu, Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Satınalma Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 OSMANİYE MAHALLESİ BAKIRKÖY/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124494260

İlgili Fax

2124494163

İlgili E-Posta

satinalma@ibb.gov.tr

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

7 Adet İtfaiye Arama Kurtarma Aracı Alımı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere teslim edilecektir.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

240

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE ARAMA KURTARMA ARACI SATIN ALINACAKTIR

İtfaiye Arama Kurtarma Aracı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/531556

1-İdarenin

a) Adresi

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 OSMANİYE MAHALLESİ BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124494260 - 2124494163

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@ibb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 Adet İtfaiye Arama Kurtarma Aracı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı tek parti halinde teslim edilecek olup teslimat süresi 240 ( ikiyüz kırk ) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1) İstekli adına düzenlenen sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

4) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır.

İstekli, şasi araç ve üstyapı için yetkili satıcılık belgesi veya imalatçı belgelerini ayrı ayrı sunacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler; Teknik şartnamenin Ek 1 - 1.2 maddesinde teklif edilen Benzinli Seyyar Jeneratör'ün CE uygunluk işaretine haiz olduğunu gösteren belge veya bu belgelerin muadili ulusal veya uluslar arası karşılıklarını teklifleri ekinde ibraz edeceklerdir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

 7.5.6.1. İstekliler, teknik şartnamenin tüm maddelerine, şartnamedeki sıraya göre ayrıntılı olarak ve marka, model ile bunun gibi bilgi ve belgeleri içerecek şekilde cevap vereceklerdir (Teknik Şartname Cevapları / Teknik Şartname Cevap Raporu). Bu cevaplar, isteklinin antetli kağıdına yazılmış, yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.  Bu cevaplarda orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık olmamalıdır. Teknik Şartname Cevap Raporu içindeki bilgiler, teknik şartnamenin tekrarı şeklinde olmayacaktır. “Şartnamede yazılı hususları aynen kabul ediyoruz”, “Evet/Hayır/Okundu/Anlaşıldı” veya benzeri cevaplar şartnameye aykırı olarak kabul edilecektir. Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri, üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren orijinal katalog, teknik çizim ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir. İhaleye verilecek olan katalog, teknik çizim ve broşürler yabancı dilde de verilebilecektir. Katalog ve/veya Broşürler basılı olarak verilmelidir. Orijinal katalog/broşürü olmayan isteklilerin kendi basım ve/veya fotokopi olarak çoğaltılmış, broşür ve katalogları, dokümanları kabul edilmeyecektir.

7.5.6.2. İstekliler, teknik şartnamenin içinde bulunan “Araç üzerinde Bulunması Gereken Malzemeler” listesindeki ekipman ve malzemeleri için, şartnamedeki sıraya göre aşağıdaki “Marka-Model Tablosu'nu” hazırlayacak ve teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu tablo, yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.

Sıra No

Teknik Şartname Maddeleri

Marka/Model

Katalog No

Üretici/İthalatçı Bilgisi

1

1. Araç

 

 

 

2

Ek 1. Benzinli Seyyar Jeneratör

 

 

 

3

Ek 2. Sırtlıklı Basınçlı Havalı Köpük Seti

 

 

 

4

Ek 4. Gaz Ölçüm Cihazı

 

 

 

5

Ek 6. Kurtarma Sedyesi

 

 

 

6

Ek 8. Kurtarma Testeresi

 

 

 

7

Ek 9. Endoskop Kamera

 

 

 

8

Ek 10. Tilki Kuyruğu Testere

 

 

 

9

Ek 11. Akülü Demir Kesme

 

 

 

10

Ek 12. Merdiven

 

 

 

11

Ek 13. El Projektörü

 

 

 

12

Ek 14. Çanta Tipi Akülü Alan Aydınlatma Projektörü

 

 

 

13

Ek 16. Yaka Feneri

 

 

 

14

Ek 17. Hidrolik Kurtarma Seti

 

 

 

15

Ek 18. Ağaç Kesme Motoru

 

 

 

16

Ek 19. Elektrikli Kırıcı-Delici

 

 

 

17

Ek 20. Akülü Lamine Cam Kesme Aleti

 

 

 

18

Ek 21. Akülü Spiral Avuç Taşlama

 

 

 

19

Ek 22. Exproof Aspiratör

 

 

 

20

Ek 23. Halat Fırlatma Tüfeği

 

 

 

21

Ek 24. Hidrolik Kombi Makas

 

 

 

22

Ek 25. Havalı Kaldırma Yastık Seti

 

 

 

23

Ek 27. Teknik Arama Cihazı

 

 

 

24

Ek 28. Tripot

 

 

 

25

Ek 29. Araç Sabitleme Seti

 

 

 

26

Ek 30. Elektrikli Bucurgat Vinç

 

 

 

27

Ek 31. Yüksek Açı Kurtarma Seti

 

 

 

7.5.6.3.  İstekliler teknik şartnamenin 2.2 maddesinde belirtilen numuneleri teklif ekinde ibraz edecektir.

 

4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

a) İstekliler teknik şartnamenin 1.9.2 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir. b) İstekliler teknik şartnamenin 1.10.16 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir. c) İstekliler teknik şartnamenin 1.11.2 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir. d) İstekliler teknik şartnamenin 4.2 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir. e) İstekliler teknik şartnamenin Ek 2 - 2.20 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir. f) İstekliler teknik şartnamenin Ek 24 - 24.19 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir. g) İstekliler teknik şartnamenin Ek 27 - 27.6.1 maddesinde belirtilen kriterlere uygunluğu gösteren bilgi ve belgeleri teklif ekinde ibraz edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her tip ve kapasitede itfaiye aracı veya üst yapılı her tip ve kapasitede arama kurtarma aracı satışı konusunda gerçekleştirilen işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.