Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

İSTANBUL GENELİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINA YÖNELİK VERİ TOPLAMA, ANALİZ ETME, UZLAŞMACI VE YENİLİKÇİ UYGULAMA YAKLAŞIMLARI GELİŞTİRİLMESİ HİZMET ALIM İŞİ

İhale Kayıt No

2021/223863

İhale Tarih ve Saati

26/05/2021 11:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 - BAKIRKÖY / İSTANBUL BAKIRKÖY/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124494868

İlgili Fax

24494820

İlgili E-Posta

yerlesmelerkentseld@ibb.gov.tr

İhale Türü

Danışmanlık Hizmet Alımı

İhale Usülü

Belli İstekliler Arasında

Niteliği ve Miktarı

STRATEJİ BELİRLENMESİ-100Ha TASARIM PRJ.-100Ha/MAKET-10Ad./ANİMASYON-10Ad. ÖN PRJ. VE ÖNERİ RAP.-1.000.000M2/MAKET-10Ad./ANİMASYON-10Ad. HAK SAHİP. TES.-10.000 Bağ.Birim PROJEYE ESAS– PROJE DEĞ.-1.000.000 M2/MAT. VE FİN.MODEL-10.000 Bağ.Birim

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

İşe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
MİMARLIK,MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
İstanbul Geneli Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Veri Toplama, Analiz Etme, Uzlaşmacı Ve Yenilikçi Uygulama Yaklaşımları Geliştirilmesi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2021/223863
1-İdarenin
a) Adresi : Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 - BAKIRKÖY / İSTANBUL BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124494868 - 2124494820
c) Elektronik Posta Adresi : yerlesmelerkentseld@ibb.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : STRATEJİ BELİRLENMESİ-100Ha TASARIM PRJ.-100Ha/MAKET-10Ad./ANİMASYON-10Ad. ÖN PRJ. VE ÖNERİ RAP.-1.000.000M2/MAKET-10Ad./ANİMASYON-10Ad. HAK SAHİP. TES.-10.000 Bağ.Birim PROJEYE ESAS– PROJE DEĞ.-1.000.000 M2/MAT. VE FİN.MODEL-10.000 Bağ.Birim
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 26.05.2021 11:30

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
2.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 6.500.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 5.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 6.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
POZİSYON ADET ASGARİ GENEL DENEYİM
- YIL - ASGARİ BENZER İŞ DENEYİMİ
- YIL -
Proje Koordinatörü (Şehir Plancısı) 1 10 5
Proje Müdürü (Şehir Plancısı veya Mimar) 1 10 5
İnşaat Mühendisi 1 10 5
Mimar 1 10 5
Adayın, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş formunu sunması zorunludur.

Anahtar teknik personel personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.
Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
Anahtar teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
b) Teknik Personel:
POZİSYON ADET GENEL DENEYİM
-YIL-
ÖZEL DENEYİM
-YIL-
Proje Koordinatörü (Şehir Plancısı) 1 10 5
Proje Müdürü (Şehir Plancısı veya Mimar) 1 10 5
İnşaat Mühendisi 1 10 5
Mimar 1 10 5
Şehir Plancısı 3 6 3
Mimar 2 6 3
İnşaat Mühendisi 1 6 3
Makine Mühendisi 1 6 3
Elektrik Mühendisi 1 6 3
Harita Mühendisi 1 6 3
Ekonomist(İktisat mezunu) 1 6 3

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Kentsel dönüşüme yönelik planlar için analitik veri toplanması, CBS tabanlı mevcut durum analizlerinin ve sentezlerinin yapılması, kentsel dönüşüm ve yatırımcı rehberlerinin hazırlanması, kentsel dönüşüme yönelik model ve stratejilerin ortaya konulması, kentsel dönüşüme yönelik şemaların ve mekânsal planlamaların yapılması, kentsel dönüşüm modellerinin kent modeline entegrasyonu işlerini birlikte yapmış olmak. Veya b) Kentsel tasarım projeleri yapmış olmak. Veya c) Kentsel dönüşüme yönelik hak sahipliği ile gayrimenkul değerleme ve modelleme çalışmalarını birlikte yapmış olmak. Yukarıdaki benzer iş tanımları ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: