Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Arsa Satış- Fatih/Tevkii Cafer 1909 ada, 6 parsel

İhale Kayıt No

3322

İhale Tarih ve Saati

30/09/2020 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL

İlgili Telefon

0212 455 33 88

İlgili Fax

0212 449 51 33

İlgili E-Posta

İhale Türü

Taşınmaz Satışı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

Arsa

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No: 3322
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul b) İlçesi: Fatih c) Mahallesi: Tevkii Cafer
d) Pafta No:--- e) Ada No: 1909 f) Parsel No: 6
g) Yüzölçümü: 55 m² h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı ı) Halihazır: Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Konut Alanı l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 550.000.-TL
4) Geçici Teminatı: 16.500.-TL
09 30 Eylül 2020 – 11:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi
Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul
7) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli 100.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
13) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.
14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 30 Eylül 2020 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR