Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Duba, Satış, Atatürk Köprüsü

İhale Kayıt No

4710

İhale Tarih ve Saati

16/01/2019 13:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu/İSTANBUL

İlgili Telefon

0212 312 64 94

İlgili Fax

0212 455 43 72

İlgili E-Posta

İhale Türü

Diğer

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

Duba

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti altında bulunan Atatürk Köprüsünün Ekonomik Ömrünü Tamamlayıp Değişen Eski Dubasının satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 4710
2) İşin Konusu : İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti altında bulunan Atatürk Köprüsünün Ekonomik Ömrünü Tamamlayıp Değişen Eski Dubasının satışı işi.
3) Muhammen Bedel : 46.800.-TL+ KDV
4) Geçici Teminat : 1.404.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati : 16 Ocak 2019 Saat: 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 100.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 34440 Beyoğlu/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 312 64 94 Fax: 0212 455 43 72
9) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Tüzel kişinin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İstekliler adlarına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
10) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.