Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

2017 Yılı Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları Dahilindeki İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Yıkılması, Yıkılan Yapıların Molozlarının Kaldırılarak Döküm Sahalarına Nakli İşi yapım işi

İhale Kayıt No

2017/401218

İhale Tarih ve Saati

06/09/2017 10:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu M. Nesih Özmen Mah. Kasım Sk. No:62 Merter 34169 Güngören İST.

İlgili Müdürlük / Birim

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Fatih Orman Bölge Müdürlüğü Karşısı Hacı Osman Bayırı SARIYER/İSTANBUL

İlgili Telefon

2123126401

İlgili Fax

2122629230

İlgili E-Posta

bogaziciimar@ibb.gov.tr

İhale Türü

Yapım İşi

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

2960 sayılı kanun uyarınca yıkım kararı alınmış yapılar ile 775 sayılı kanunun 18. Maddesi kapsamındaki yapılardan 10 bin m³ miktara kadarının yıkımı, eşyadan tahliyesi, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakil işlerini kapsamaktadır.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 200 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BİNA YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
2017 Yılı Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Sınırları Dahilindeki İmar Mevzuatına Aykırı Yapıların Yıkılması, Yıkılan Yapıların Molozlarının Kaldırılarak Döküm Sahalarına Nakli İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    :    2017/401218
1-İdarenin
a) Adresi    :    Fatih Orman Bölge Müdürlüğü Karşısı Hacı Osman Bayırı SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası    :    2123126401 - 2122629230
c) Elektronik Posta Adresi    :    bogaziciimar@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    2960 sayılı kanun uyarınca yıkım kararı alınmış yapılar ile 775 sayılı kanunun 18. Maddesi kapsamındaki yapılardan 10 bin m³ miktara kadarının yıkımı, eşyadan tahliyesi, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakil işlerini kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    İstanbul
c) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 200 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :    Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu M. Nesih Özmen Mah. Kasım Sk. No:62 Merter 34169 Güngören İST.
b) Tarihi ve saati    :    06.09.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin B III grubunda yer alan işlerin yıkım ve enkaz kaldırma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği diplomaları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Fatih Orman Müdürlüğü Karşısı, Hacıosman Bayırı, No:200, Sarıyer/İstanbuladresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu Mehmet Nezih Özmen Mah. Kasım Sk. No:62 Kat:4 Merter - İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.