Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Hizmet Teknesi Alımı

İhale Kayıt No

2016/198711

İhale Tarih ve Saati

14/07/2016 14:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Merter/İSTANBUL

İlgili Müdürlük / Birim

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Bahariye Caddesi Haliç Tekke Parkı İçi (Eyüp Devlet hastanesi Karşısı) EYÜP/İSTANBUL

İlgili Telefon

2123126495

İlgili Fax

2124554372

İlgili E-Posta

denizhizmetleri1@ibb.gov.tr

İhale Türü

Mal Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

Hizmet Teknesi Alımı.

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı-Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Bahariye Cad. Haliç Tekke Parkı içi (Eyüp Devlet Hastanesi Karşısı) Eyüp / İSTANBUL

İşin Süresi / Teslim Tarihi

İşe başlama tarihinden itibaren toplam 90 ( doksan) takvim günüdür. Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip ilk iş günü mesai bitimidir.

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TEKNE SATIN ALINACAKTIR
Hizmet Teknesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/198711
1-İdarenin
a) Adresi : Bahariye Caddesi Haliç Tekke Parkı İçi (Eyüp Devlet hastanesi Karşısı) EYÜP/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123126495 - 2124554372
c) Elektronik Posta Adresi : denizhizmetleri1@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Teknesi Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı-Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Bahariye Cad. Haliç Tekke Parkı içi (Eyüp Devlet Hastanesi Karşısı) Eyüp / İSTANBUL
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren toplam 90 ( doksan) takvim günüdür. Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip ilk iş günü mesai bitimidir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Merter/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 14.07.2016 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Deniz taşıtları veya yüzer duba veya yüzer paltform satışı yapmış olmak.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Bahariye Caddesi Haliç Tekke Parkı İçi - EYÜP / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 Merter/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.