Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Arsa satışı, Kağıthane, Merkez (Sanayi) Mah. Gümüşhane Cad.

İhale Kayıt No

3214

İhale Tarih ve Saati

07/10/2015 13:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

İlgili Telefon

0212 455 33 88

İlgili Fax

0212 449 51 33

İlgili E-Posta

İhale Türü

Arsa Satışı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Kağıthane, Merkez (Sanayi) Mah. Gümüşhane Cad.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

1) Encümen Kayıt No: 3214             
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul  b) İlçesi: Kağıthane c) Cinsi: Arsa
d) Pafta No:--- e) Ada No: 5281 f) Parsel No: 14
g) Yüzölçümü: 209 m²                             h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı                                            i) Halihazır: İşgalli
j) İmar Durumu: Ticaret Alanı 
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
ı) Adres (Cadde-Sokak-No): Merkez (Sanayi) Mah. Gümüşhane Cad.
3) Muhammen Bedeli:   836.000.-TL
4) Geçici Teminatı:     25.080.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 07 Ekim 2015 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi:  Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilr.
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88                                             Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli 100.-TL
 
  10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi
c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve    Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
d) İmza sirkülerini vermesi,
d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi.
 11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için  ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL)   başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
  İLAN OLUNUR.