Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

EYÜP İLÇESİ ÇIRÇIR MAHALLESİ VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINA YÖNELİK VERİ ELDE ETME İŞİ

İhale Kayıt No

2015/120549

İhale Tarih ve Saati

06/10/2015 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü M.Nesih Özmen Mahallesi Kasım Sok. No:62 Kat:4 Güngören/İST

İlgili Müdürlük / Birim

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Gençtürk Caddesi Ağa Yokuşu Sokak No:27 LALELİ FATİH/İSTANBUL

İlgili Telefon

2124553850

İlgili Fax

2124495189

İlgili E-Posta

skarali@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

340 HA VERİ ELDE ETMEYE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüzyirmi) gündür

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

EYÜP İLÇESİ ÇIRÇIR MAHALLESİ VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINA YÖNELİK VERİ ELDE ETME İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/120549
1-İdarenin
a) Adresi : Gençtürk Caddesi Ağa Yokuşu Sokak No:27 LALELİ FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124553850 - 2124495189
c) Elektronik Posta Adresi : skarali@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 340 HA VERİ ELDE ETMEYE YÖNELİK HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul
c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüzyirmi) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü M.Nesih Özmen Mahallesi Kasım Sok. No:62 Kat:4 Güngören/İST
b) Tarihi ve saati : 06.10.2015 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede, daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş, söz konusu projeye eş değer Mimari fikir projesinin (kentsel tasarım projesi) hazırlanması, Mimari yapıların kullanım (fonksiyonları) ve metrajlarının belirlenmesi, ölçüm işlerinin yapılması ve kıymet takdirine ait değerleme raporlarının hazırlanması, ihtiyaç programının oluşturulması, projenin matematiksel ve finansal dönüşüm modelinin oluşturulması, proje fizibilite raporunun hazırlanması, avan vaziyet planı, 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatlarının hazırlanması, Kentsel Dönüşüm Proje alanında Mimari avan ve uygulama projelerini yapmış olması, kentsel dönüşüm master planı, kentsel tasarım projesi ve kentsel tasarım rehberi hazırlamış olması, kentsel dönüşüm master plan çalışmaları ile ilgili her tür analitik etüt işlerinini yapmış olması, projenin 3d animasyonunun hazırlanması iş kalemlerinden en az üçünü yapmış ve bitirmiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Gençtürk Cad. Ağa Yokuşu Sokak No:27 K:4 Laleli/FATİH/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü M.Nesih Özmen Mahallesi Kasım Sok. No:62 Kat:4 Güngören/İST adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.