Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Taşınmaz Kirası, Tuzla, Aydınlı Mah. Kıvrım Sok.

İhale Kayıt No

2113

İhale Tarih ve Saati

17/09/2014 13:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

İlgili Telefon

0212 455 33 88

İlgili Fax

0212 449 51 33

İlgili E-Posta

İhale Türü

MUHTELİF KİRALAMA

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Tuzla, Aydınlı Mah. Kıvrım Sok.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

10 Yıl

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

1) Encümen Kayıt No: 2113
   2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul  b) İlçesi: Tuzla  c) Cinsi: Arsa
   d) Pafta No: G22B12C3B             e) Ada No:---                          f) Parsel No: 2910
   g) Yüzölçümü: 39.850 m²
h) Adres (Cadde-Sokak-No): Aydınlı Mah. Kıvrım Sok.
3) Muhammen Bedeli: 183.600.-TL + KDV  (Yıllık)
4) Süresi: 10 Yıl
5) Geçici Teminatı:     5.508.-TL
6) İhale Tarihi ve Saati: 17 Eylül 2014 - 13.00
7) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Saraçhane/İSTANBUL
8) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
9) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.       
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL                
 Tel: 0212 455 33 88                                                              Fax: 0212 449 51 33
  10) Şartname Bedeli: 1.000.-TL 
  11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,  
    “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat
c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname
d) Emlak Müdürlüğünden alınacak ‘Borcu Yoktur Belgesi’
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
f) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
g) İhaleye katılacak için noter tasdikli yetki belgesi (Tüzel Kişiler)
11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için  ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
                 İLAN OLUNUR.