Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

YENİ GALATA KÖPRÜSÜNÜN BAKIM ONARIM VE İŞLETİŞİM HİZMETİNİN YAPTIRILMASI İŞİ

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

11/03/2004 15:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu, Merter - Güngören

İlgili Müdürlük / Birim

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Atatürk köprüsü Azapkapı / İstanbul

İlgili Telefon

212 254 08 28

İlgili Fax

212 256 20 51

İlgili E-Posta

atolyelermd@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

Bakım, Onarım ve İşletim işi Bakım, Onarım ve İşletim işi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Yeni Galata Köprüsü, İstanbul

İşin Süresi / Teslim Tarihi

İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname.Yabancı istekliler (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgelerTeklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgelerİsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerin; son iki yılın ortalamasının, toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. İsteklinin, öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleriİsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelerİsteklinin Organizasyon yapısı ile 2 adet mühendis, 10 adet teknisyen, 2 adet vasıfsız elemanı çalıştıracağına dair taahhütname verecektir. Ayrıca ihale kapsamında 5 adet elektrik-elektronik, makina mühendisi anahtar teknik personel olarak öngörülmüş olup isteklinin bu kişileri halen bünyesinde çalıştırıyor olması gerekmektedir.Anahtar teknik personelin istekli bünyesinde çalıştığına dair SSK prim belgeleri, deneyimleri ve nitelikleri ile ilgili olarak da diploma, sertifika vs gibi nitelik ve deneyimlerini tevsik eden belgeleri sunmak zorundadır.4.3.3. Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgelerİstekli, PLC veya I/O kartları kullanarak üretimini veya bakım onarımlarını yaptığı sistemlerin kapasite raporlarını verecektir.
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, en az 40 metrelik kanat açıklığına sahip otomatik kontrollü baskül kanat köprü sistemlerinin işletilmesi veya bakım–onarımı veya bu tür köprülerin otomatik, manuel ve lokal olarak açma-kapamalarını yapmış olmak işleri kabul edilecektir

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhale dokümanı Istanbul Büyükşehir Belediyesi, Atölyeler Müdürlüğü, Atatürk Köprüsü Azapkapı / Istanbul adresinde görülebilir ve 400,000,000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 11/03/2004, saat 14:00´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Merter İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.