Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Arsa satışı, Kağıthane, Merkez (Otabayır) Mah. Mayıs Sok.

İhale Kayıt No

790

İhale Tarih ve Saati

30/04/2014 12:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

İlgili Müdürlük / Birim

Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

İlgili Telefon

0212 455 33 88

İlgili Fax

0212 449 51 33

İlgili E-Posta

İhale Türü

Arsa Satışı

İhale Usülü

Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Kağıthane, Merkez (Otabayır) Mah. Mayıs Sok.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

1) Encümen Kayıt No: 790
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul  b) İlçesi: Kağıthane c) Cinsi: Arsa
d) Pafta No:--- e) Ada No: 6164 f) Parsel No: 7
g) Yüzölçümü: 106 m²                     h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı                                  i) Halihazır: İşgalli
j) İmar Durumu: Konut Alanı.
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
l) Adres (Cadde-Sokak-No): Merkez (Otabayır) Mah. Mayıs Sok.
3) Muhammen Bedeli: 116.600.-TL
4) Geçici Teminatı:     3.498.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 30 Nisan 2014 – 12:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi:  Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.       
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL                 Tel: 0212 455 33 88                                                      Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli: 100.-TL 
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,  
    “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat
c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de
tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için  ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
  İLAN OLUNUR.