Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

YENİ GALATA KÖPRÜSÜNÜN GÖZETİM, DENETİM VE KONTROL HİZMETİ ALIMI İŞİ

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

06/01/2004 15:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu, Merter - Güngören

İlgili Müdürlük / Birim

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Atölyeler Müdürlüğü/ Atatürk köprüsü Azapkapı -İstanbul

İlgili Telefon

0.212 254 08 28 - 235 47 33

İlgili Fax

0.212.256 20 51

İlgili E-Posta

atolyelermd@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

Yeni Galata Köprüsünün Gözetim, Denetim ve Kontrol hizmeti

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

Istanbul, Yeni Galata Köprüsü

İşin Süresi / Teslim Tarihi

İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1) İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:
 a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer  mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Tip İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki  üç (3) ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname.
e) Şekli ve içeriği Tip İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
f) Tip İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
g) Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği tip şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
k) Yerli istekli olduğuna dair belge.
          İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b), (c) (d) ve (k)´de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
 1) İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50´sinden az olmamak üzere ihale konusu hizmet ve benzer hizmetlere ait son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin % 70´ i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. (İş ortaklıklarında pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az % 70´ini, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının % 30´unu sağlaması gerekir.)
 2) İstekli son beş yıl içinde Gözetim, Denetim ve Kontrol işinde asgari 20 kişilik personeli 8101 (güvenlik) iş kolu kodunda tek bir dönem bordosunda 120 gün kesintisiz  çalıştırdığına dair bir dönemin (4 aylık)  sigorta primleri bordrosunun aslı ya da noter tasdikli sureti.
3) İstekliler, hizmette kullanılacak telsizler için ilgili resmi kurumlardan en az 16 telsiz için alınmış izin belgesi verecektir

4) İstekliler, TS EN İSO-9001, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Tesis Güvenlik Belgelerini vermek zorundadır.

5) İstekliler teknik şartnamede istenen personel sayısının %25´i kadar  gözetim elamanının  sosyal sorumluluk, halkla ilişkiler yada çevre güvenliği  konularında almış oldukları eğitimleri gösteren sertifikalarını sunmak zorundadır. Diğer personellerine ihalenin uhdesinde kalması halinde 2 ay içerisinde istenilen eğitimi vereceğine dair taahhütname vereceklerdir.

 İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından görülerek 'aslı idarece görülmüştür.' veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

4.3) Bu ihalede benzer iş olarak Gözetim Denetim ve Kontrol işi yanında, Özel güvenlik hizmetleri, koruma ve kollama hizmetleri kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli  istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler de bu ihaleye katılamaz.

7- İhale dokümanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atölyeler Müdürlüğü, Atatürk Köprüsü Azapkapı / Istanbul adresinde görülebilir ve 250.000.000.- TL (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 06/01/2004 Salı günü saat 14.00´e kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü 34010 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da aynı adrese gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.