Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

Boğaziçi Sahil Şeridi Ve Öngörünüm Böl. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Ait Koruma Bölge Kurulu Kararlarının Analizi İle Onaylı Plan Tadilatlarının Tasniflenmesi, Envanter Kayıtlarının Oluşturulması, Coğrafi Bilgi Sistemine Entegre Edilmesi İşi hizmet alımı

İhale Kayıt No

2013/55035

İhale Tarih ve Saati

27/05/2013 11:30

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Kat:4 34010 Merter Güngören/ İSTANBUL

İlgili Müdürlük / Birim

Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Fatih Orman Bölge Müdürlüğü Karşısı Hacı Osman Bayırı SARIYER/İSTANBUL

İlgili Telefon

2123126401

İlgili Fax

2122629230

İlgili E-Posta

abdullah.yildiz@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Açık İhale

Niteliği ve Miktarı

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından uygun görülerek gösterilecek yer/yerlerde yapılacaktır.

İşin Süresi / Teslim Tarihi

İşe başlama tarihinden itibaren 360(Üçyüzaltmış) gündür

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarının sayısallaştırılması işleri,
b) Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarının sayısallaştırılması ve güncel analizleri işleri,
c) Taşınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarının envanterlerinin hazırlanması ve sayısallaştırılması işleri.
Yukarıda belirtilen iş tanımlarından herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilir.
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 54 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü Fatih Orman Bölge Müdürlüğü Karşısı Hacı Osman Bayırı Sarıyer/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü M.Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Kat:4 34010 Merter Güngören/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.