Hizmetler
background background mobile
Hizmetler

Satış İhaleleri

İhale Konusu

İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, F21c24a Pafta, 22372 Parselde Kentsel Dönüşüme Yönelik Mimari ,Statik Ve Tesisat Uygulama Projelerinin Hazırlanması danışmanlık hizmeti işi

İhale Kayıt No

2012/111900

İhale Tarih ve Saati

10/09/2012 14:00

İhaleni Yapılacağı Yer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak. No:62 4. Kat Merter 34169 Güngören/İSTANBUL

İlgili Müdürlük / Birim

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

İlgili Adres

Gençtürk Caddesi Ağa Yokuşu Sokak, No:23 Laleli/Fatih FATİH/İSTANBUL

İlgili Telefon

(0212) 455 38 88

İlgili Fax

(0212) 449 38 50

İlgili E-Posta

idris.atabay@ibb.gov.tr

İhale Türü

Hizmet Alımı

İhale Usülü

Belli İstekliler Arasında

Niteliği ve Miktarı

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ön yeterlik dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden ulaşılabilir. https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri

İstanbul İli

İşin Süresi / Teslim Tarihi

İşe başlama tarihinden itibaren 360 takvim günüdür

Şartname Bedeli

İLAN METNİ

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
450000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 1800000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 1150000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 1700000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
S.No 
Pozisyon
  Adet Asgari Tecrübe (Yıl)
1 Mimar 1 
En az 10 yıllık mesleki ve en az 5 yıllık da istenen pozisyon ile ilgili deneyimi bulunan Mimar olacaktır.
 
2 Mimar 1 
En az 8 yıllık mesleki ve en az 4 yıllık da istenen pozisyon ile ilgili deneyimi bulunan Mimar olacaktır.
 
3 Mimar veya inşaat mühendisi 2 
En az 6 yıllık mesleki deneyimi, her türlü bina uygulama projelerinin yapımı ve kontrollüğü konularında da en az 3 yıllık profesyonel deneyimi bulunan Mimar veya inşaat mühendisi olacaktır.
 
 
Adayın, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ve danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgesini vermesi zorunludur.
Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi ise özgeçmiş belgesiyle, son başvuru tarihi itibarıyla adayın bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir.
İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.
Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Anahtar teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, adayın bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz
b) Teknik Personel:
S.No Pozisyon Adet Asgari Tecrübe (Yıl)
1. Mimar 1 En az 10 yıllık mesleki ve en az 5 yıllık da istenen pozisyon ile ilgili deneyimi bulunan Mimar olacaktır.
2. Mimar 1 En az 8 yıllık mesleki ve en az 4 yıllık da istenen pozisyon ile ilgili deneyimi bulunan Mimar olacaktır.
3. Mimar 2 En az 6 yıllık mesleki deneyimi, her türlü bina uygulama projelerinin yapımı ve kontrollüğü konularında da en az 3 yıllık profesyonel deneyimi bulunan Mimar olacaktır.
4. Mimar 3 En az 5 yıllık mesleki ve en az 2 yıllık iş deneyimi bulunan Mimar olacaktır.
5. Peyzaj Mimarı 2 En az 5 yıllık mesleki ve en az 2 yıllık iş deneyimi bulunan Peyzaj Mimarı olacaktır.
6. İnşaat Mühendisi 2 En az 8 yıllık mesleki ve en az 4 yıllık iş deneyimi bulunan İnşaat Mühendisi olacaktır.
7. İnşaat Mühendisi 2 En az 6 yıllık mesleki ve en az 3 yıllık iş deneyimi bulunan İnşaat Mühendisi olacaktır.
8. Makine Mühendisi 2 En az 6 yıllık mesleki deneyimi ve en az 3 yıllık iş deneyimi bulunan makina mühendisi olacaktır.
9. Elektrik Mühendisi 2 En az 6 yıllık mesleki deneyimi ve en az 3 yıllık iş deneyimi bulunan Elektrik mühendisi olacaktır.
10. Harita Mühendisi 1 En az 4 yıllık mesleki deneyimi ve en az 2 yıllık iş deneyimi bulunan Harita mühendisi olacaktır.
11. Jeoloji Mühendisi 1 En az 4 yıllık mesleki deneyimi ve en az 2 yıllık iş deneyimi bulunan Jeoloji Mühendisi olacaktır.
12. Geoteknik Mühendisi 1 En az 4 yıllık mesleki deneyimi ve en az 2 yıllık iş deneyimi bulunan GeoteknikMühendisi olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedel Tablosundaki *4A sınıfına tabi olan; -Apartman tipi konut (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli), -Büyük alışveriş merkezleri *4b sınıfına tabi olan ; - İş merkezleri *4c sınıfına tabi olan ; - Büyük adliye sarayları *5a sınıfına tabi olan ; - Üniversite kampüsleri -Yüksekliği 50,50 m’yi aşan yapılar -Alışveriş kompleksleri ( İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market,vb bulunan ve bu gruptakilere benzer yapılar. *5b sınıfına tabi olan ; -Kongre merkezleri -Hastaneler -Oteller ( 4 yıldızlı) *5c sınıfına tabi olan; -Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri ( 5 yıldızlı) Yukarıda belirtilen yapı sınıflarından herhangi birine ait uygulama projesi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Gençtürk Caddesi Ağa Yokuşu Sokak, No:23 Laleli/Fatih adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak. No:62 4. Kat Merter 34169 Güngören/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.