Belediye
background background mobile
Belediye

Etik Komisyonu

 • 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarihli ve 25486 sayılı,
 • Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarihli ve 25578 sayılı,
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin Amacı;

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik;

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 13/04/2005 tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve Kamu Görevlileri Etİk Kurulunun görev alanına girmeyen Kamu Görevlileri hakkında; etik davranış ilkelerine aykırı hareketlerinden dolayı yapılacak başvuru, inceleme ve diğer işlemler ile ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere “İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” hazırlanarak 13/09/2013 tarih ve 1881 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.


Etik Komisyonumuzun Teşkili Ve Görevleri

13/04/2005 tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince;

Belediye Başkanlığımızca Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.


İBB Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkında yönetmelik 25 inci maddesinde Etik Komisyonu üyelerinin görev süreleri, Belediye Başkanının seçim dönemi ile sınırlıdır. Ancak Belediye Başkanı komisyon üyelerini gerek duyduğunda değiştirebilir.

Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

İstanbul Valiliği Etik Komisyon Başkanlığı’nın 21/05/2014 tarihli ve 24198 sayılı yazıları ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün, ülke genelinde “Etik Günü” aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.


Etik Davranış İlkeleri

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye kabul etme ve verme
 • Bilgi ve belgelerin muhafazası ile gizliliği
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Saydamlık ve katılımcılık
 • Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Saygı

ETİK KOMİSYONU BAŞKANI

Zeynep Neyza Akçabay Genel Sekreter Yardımcısı (0212) 455 20 00

KOMİSYON ÜYESİ

Serap ÖBEKCİ Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı (0212) 449 99 98

KOMİSYON ÜYESİ

Eren SÖNMEZ 1.Hukuk Müşaviri (0212) 455 18 00

KOMİSYON ÜYESİ

Sinan GÜNDÜZ İnsan Kaynakları Şube Müdürü (0212) 455 19 30

KOMİSYON ÜYESİ

Ayhan KILINÇ Encümen Şube Müdürü (0212) 455 17 71

Etik Komisyonu Faaliyetleri

 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.
 • Göreve yeni başlayan personele de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.
 • Ayrıca yeni göreve başlayan Aday Memurlara “Adaylık süresinde verilen hizmetiçi eğitimlerde” Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmektedir.
 • 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kurumsal Etik İlkeleri başlıklı 26. Maddesi gereğince yürütmekte olduğumuz hizmet ile ilgili olarak etik davranış ilkelerinin tespitine yönelik Başkanlığımız birimlerinin görüş ve önerilerini almak üzere belediyemizde çalışma başlatılmıştır.
 • Başkanlığımızda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve aynı zamanda Etik Davranış ilkeleri ile ilgili bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla Eğitim Müdürlüğü tarafından “İş Ahlakı ve Görev Sorumluluğu” ile ilgili memur, işçi ve sözleşmeli personel ve ilk kademe yönetici personele yönelik Hizmetiçi Eğitimler verilmiştir.
 • Komisyon olağan toplantılarını her dört ayda bir Ocak, Mayıs, ve Eylül aylarının ilk pazartesi günü idari işlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı odasında yaparak çalışmalarını sürdürür.

Etik Komisyonu Mevzuatı

Etik komisyonu ile ilgili mevzuatlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Sosyal Medya Etik İlkeleri
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İBB Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

İBB Etik Komisyonuna Başvuru

Sayın Başvuru Sahibi,

İBB Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile buna Kanun'a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

İBB Etik Komisyonuna Nasıl Başvuruda Bulunabilirsiniz?

İBB Etik Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.​
 • Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.

İBB Etik Komisyonuna iki yolla başvuruda bulunabilirsiniz;

1- Posta yoluyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü Saraçhane Hizmet Binası Saraçhane-Fatih / İstanbul adresine posta yoluyla dilekçe göndererek,

2- e-başvuru yoluyla E-başvuru formunu doldurmak için lütfen tıklayınız.