Belediye
background background mobile
Belediye

Encümen

ENCÜMENİN ÇALIŞMA ESASLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni her hafta Çarşamba günü Saat: 10.00’da toplanmaktadır. Ancak Belediye Başkanı acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilmekte ve olağan toplantılar dışında da Encümen toplanabilmektedir.

Belediye Encümenimiz gerek ihaleleri gerçekleştirirken gerekse gündemindeki konuları görüşürken üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğu ile karar vermekte, çekimser oy kullanılamamakta, oyların eşitliği halinde ise Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır.

Encümenin gündemi Belediye Başkanı tarafından hazırlanmakta, encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddeleri teklif edebilmekte, belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülmemektedir. Encümene havale edilen konular ise bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanmaktadır.

Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanmakta, karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamamaktadır.

Belediye Başkanımızın katılamadığı toplantılarda Encümen toplantılarına Genel Sekreterimiz başkanlık etmektedir.

Yeni Kanunlar Işığında Değişen ve Daha da Demokratikleşen Belediye Encümeni

Ülkemizdeki demokratikleşme çabalarının önemli sonuçlarından biri olarak 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Büyükşehir Belediyelerinin yapısında birçok değişikliğe sebebiyet vermiştir. Bu Kanunla belediye encümeninin yapısı da değişmiş, seçilmiş meclis üyelerinin de katılımıyla encümen daha demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşmuştur.

Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ile birlikte Belediyenin üç organından birisi olan büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. (5216 s.Kanun m.16)

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Belediye Encümeni’nin başlıca görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
34. maddesinde sayılmıştır. Ancak başka kanun ve mevzuatla da encümene verilen görev ve yetkiler mevcuttur.

1- Encümenin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
ı) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
i) Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödenmesi için karar almak.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu dışındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre Encümenin diğer görevleri

a) İmar uygulamaları ve imar para cezaları ile ilgili karar almak (Boğaziçi Kanunu, İmar Kanunu ve 5216 sayılı Kanun’un 11. maddesi)
b) Yıkım kararlarını vermek (2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 5216 s.Kanun m.11)
c) Gecekondu tasfiye ve enkaz bedeli ödenmesine dair karar almak (2981 s.Kanun)
d) Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla Devlet Memurluğundan çıkartılma tekliflerini karara bağlamak
e) Hallerde yer tahsisi ve iptalleri ile ilgili karar vermek
f) Dilencilik suretiyle elde edilen paranın mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermek (5326 s.Kanun m.33)

3- İhale İşleri

Belediye Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13.maddesine göre, 2886 sayılı Kanun’a istinaden gerçekleştirilen ve Belediye Bütçesinden ödenek (harcama) gerektirmeyen ihalelerde “İhale Komisyonu” görevini yürütmeye devam etmektedir. (Kiraya verme, satış, kat karşılığı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi vb.)

Encümen Üyeleri

2019 yılında görev yapmak üzere Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı tarafından seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni şu üyelerden oluşmaktadır.

Can Akın Çağlar
Can Akın Çağlar Genel Sekreter

Daire Başkanları                                                                                      

  • Gürkan AKGÜN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı                                     
  • Murat SELVİ Mali Hizmetler Daire Başkanı
  • Nurten UĞURSOY Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanı
  • Ali AYÇİÇEK Emlak Yönetimi Daire Başkanı

Meclis Üyeleri

  • Muhammet İbrahim İNAN İBB Meclis Üyesi
  • Güven YİĞİT İBB Meclis Üyesi
  • Hayriye ÇİÇEK İBB Meclis Üyesi
  • Ömer ÇETİNKAYA İBB Meclis Üyesi
  • Ömer KIR İBB Meclis Üyesi

ENCÜMEN FAALİYETLERİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile daha katılımcı ve demokratik bir yapıya kavuşan Belediye Encümeni, kanunların kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde 2020 yılı içerisinde çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmüştür. Bu meyanda Başkanlık Makamı tarafından Belediye Encümeni’ne havale edilen dosyalar görüşülerek, 5514 Encümen Kararı alınmıştır. Aynı süre içerisinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13. maddesine istinaden ihale komisyonu sıfatıyla 212 adet ihale yine Belediye Encümenimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
1 / 37
29 Eylül 2021 Tarihli İhale Sonucu 29.09.2021
1 Eylül 2021 Tarihli İhale Sonucu 01.09.2021
14 Temmuz 2021 Tarihli İhale Sonucu 14.07.2021
28 NİSAN 2021 Tarihli İhale Sonucu 28.04.2021
31 Mart 2021 Tarihli İhale Sonucu 31.03.2021
24 ŞUBAT 2021 Tarihli İhale Sonucu 24.02.2021
27 OCAK 2021 Tarihli İhale Sonucu 27.01.2021
23 ARALIK 2020 Tarihli İhale Sonucu 23.12.2020
25 KASIM 2020 Tarihli İhale Sonucu 25.11.2020
28 EKİM 2020 Tarihli İhale Sonucu 28.10.2020
14EKİM2020 Tarihli İhale Sonucu 14.10.2020
30EYLÜL2020 Tarihli İhale Sonucu 30.09.2020
30EYLÜL2020 Tarihli İhale Sonucu 30.09.2020
16EYLÜL2020 Tarihli İhale Sonucu 16.09.2020
09EYLÜL2020 Tarihli İhale Sonucu 09.09.2020
02EYLÜL2020 Tarihli İhale Sonucu 02.09.2020
12AĞUSTOS2020 Tarihli İhale Sonucu 12.08.2020
24HAZİRAN2020 Tarihli İhale Sonucu 24.06.2020
25MART2020 Tarihli İhale Sonucu 25.03.2020
18MART2020 Tarihli İhale Sonucu 18.03.2020
11MART2020 Tarihli İhale Sonucu 11.03.2020
04MART2020 Tarihli İhale Sonucu 04.03.2020
26ŞUBAT2020 Tarihli İhale Sonucu 26.02.2020
19ŞUBAT2020 Tarihli İhale Sonucu 19.02.2020
12ŞUBAT2020 Tarihli İhale Sonucu 12.02.2020
05ŞUBAT2020 Tarihli İhale Sonucu 05.02.2020
29OCAK2020 Tarihli İhale Sonucu 29.01.2020
22OCAK2020 Tarihli İhale Sonucu 22.01.2020
15OCAK2020 Tarihli İhale Sonucu 15.01.2020
08OCAK2020 Tarihli İhale Sonucu 08.01.2020
18ARALIK2019 Tarihli İhale Sonucu 18.12.2019
25ARALIK2019 Tarihli İhale Sonucu 12.12.2019
11ARALIK2019 Tarihli İhale Sonucu 11.12.2019
04ARALIK2019 Tarihli İhale Sonucu 04.12.2019
27KASIIM2019 Tarihli İhale Sonucu 27.11.2019
20KASIM2019 Tarihli İhale Sonucu 20.11.2019
06KASIM2019 Tarihli İhale Sonucu 06.11.2019
23EKİM2019 Tarihli İhale Sonucu 23.10.2019
09EKİM2019 Tarihli İhale Sonucu 09.10.2019
20MART2019 Tarihli İhale Sonucu 20.03.2019
13MART2019 Tarihli İhale Sonucu 13.03.2019
06MART2019 Tarihli İhale Sonucu 06.03.2019
27ŞUBAT2019 Tarihli İhale Sonucu 27.02.2019
20ŞUBAT2019 Tarihli İhale Sonucu 20.02.2019
13ŞUBAT2019 Tarihli İhale Sonucu 13.02.2019
06ŞUBAT2019 Tarihli İhale Sonucu 06.02.2019
30OCAK2019 Tarihli İhale Sonucu 30.01.2019
16OCAK2019 Tarihli İhale Sonucu 16.01.2019
09Ocak2019 Tarihli İhale Sonucu 09.01.2019
26ARALIK2018 Tarihli İhale Sonucu 26.12.2018
19ARALIK2018 Tarihli İhale Sonucu 19.12.2018
12ARALIK2018 Tarihli İhale Sonucu 12.12.2018
05Aralık2018 Tarihli İhale Sonucu 05.12.2018
28Kasım2018 Tarihli İhale Sonucu 28.11.2018
14Kasım2018 Tarihli İhale Sonucu 14.11.2018
07Kasım2018 Tarihli İhale Sonucu 07.11.2018
31Ekim2018 Tarihli İhale Sonucu 31.10.2018
24Ekim2018 Tarihli İhale Sonucu 24.10.2018
17Ekim2018 Tarihli İhale Sonucu 17.10.2018
10Ekim2018 Tarihli İhale Sonucu 10.10.2018
03Ekim2018 Tarihli İhale Sonucu 03.10.2018
19Eylül2018 Tarihli İhale Sonucu 19.09.2018
12Eylül2018 Tarihli İhale Sonucu 12.09.2018
05Eylül2018 Tarihli İhale Sonucu 05.09.2018
29Ağustos2018 Tarihli İhale Sonucu 29.08.2018
29Ağustos2018 Tarihli İhale Sonucu 29.08.2018
15Ağustos2018 Tarihli İhale Sonucu 15.08.2018
01Ağustos2018 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2018
25Temmuz2018 Tarihli İhale Sonucu 26.07.2018
18Temmuz2018 Tarihli İhale Sonucu 18.07.2018
11Temmuz2018 Tarihli İhale Sonucu 11.07.2018
04Temmuz2018 Tarihli İhale Sonucu 04.07.2018
27Haziran2018 Tarihli İhale Sonucu 27.06.2018
20Haziran2018 Tarihli İhale Sonucu 20.06.2018
13Haziran2018 Tarihli İhale Sonucu 13.06.2018
06Haziran2018 Tarihli İhale Sonucu 06.06.2018
30Mayıs2018 Tarihli İhale Sonucu 30.05.2018
23Mayıs2018 Tarihli İhale Sonucu 23.05.2018
16Mayıs2018 Tarihli İhale Sonucu 16.05.2018
09Mayıs2018 Tarihli İhale Sonucu 09.05.2018
02Mayıs2018 Tarihli İhale Sonucu 02.05.2018
25Nisan2018 Tarihli İhale Sonucu 25.04.2018
Ocak2013 Tarihli İhale Sonucu 18.04.2018
18Nisan2018 Tarihli İhale Sonucu 18.04.2018
11Nisan2018 Tarihli İhale Sonucu 11.04.2018
06Ocak2016 Tarihli İhale Sonucu 06.04.2018
04Nisan2018 Tarihli İhale Sonucu 04.04.2018
28Mart2018 Tarihli İhale Sonucu 28.03.2018
21Mart2018 Tarihli İhale Sonucu 21.03.2018
14Mart2018 Tarihli İhale Sonucu 14.03.2018
07Mart2018 Tarihli İhale Sonucu 07.03.2018
28Şubat2018 Tarihli İhale Sonucu 28.02.2018
21Şubat2018 Tarihli İhale Sonucu 21.02.2018
14Şubat2018 Tarihli İhale Sonucu 14.02.2018
07Şubat2018 Tarihli İhale Sonucu 07.02.2018
31Ocak2018 Tarihli İhale Sonucu 31.01.2018
24Ocak2018 Tarihli İhale Sonucu 24.01.2018
17Ocak2018 Tarihli İhale Sonucu 17.01.2018
10Ocak2018 Tarihli İhale Sonucu 10.01.2018
03Ocak2018 Tarihli İhale Sonucu 03.01.2018
27Aralık2017 Tarihli İhale Sonucu 27.12.2017
20Aralık2017 Tarihli İhale Sonucu 20.12.2017
13Aralık2017 Tarihli İhale Sonucu 13.12.2017
06Aralık2017 Tarihli İhale Sonucu 06.12.2017
29Kasım2017 Tarihli İhale Sonucu 29.11.2017
22Kasım2017 Tarihli İhale Sonucu 22.11.2017
15Kasım2017 Tarihli İhale Sonucu 15.11.2017
08Kasım2017 Tarihli İhale Sonucu 08.11.2017
01Kasım2017 Tarihli İhale Sonucu 01.11.2017
25Ekim2017 Tarihli İhale Sonucu 25.10.2017
18Ekim2017 Tarihli İhale Sonucu 18.10.2017
11Ekim2017 Tarihli İhale Sonucu 11.10.2017
04Ekim2017 Tarihli İhale Sonucu 04.10.2017
27Eylül2017 Tarihli İhale Sonucu 27.09.2017
20Eylül2017 Tarihli İhale Sonucu 20.09.2017
13Eylül2017 Tarihli İhale Sonucu 13.09.2017
06Eylül2017 Tarihli İhale Sonucu 06.09.2017
23Ağustos2017 Tarihli İhale Sonucu 23.08.2017
16Ağustos2017 Tarihli İhale Sonucu 16.08.2017
09Ağustos2017 Tarihli İhale Sonucu 09.08.2017
02Ağustos2017 Tarihli İhale Sonucu 02.08.2017
26Temmuz2017 Tarihli İhale Sonucu 26.07.2017
19Temmuz2017 Tarihli İhale Sonucu 19.07.2017
12Temmuz2017 Tarihli İhale Sonucu 12.07.2017
5Temmuz2017 Tarihli İhale Sonucu 05.07.2017
28Haziran2017 Tarihli İhale Sonucu 28.06.2017
21Haziran2017 Tarihli İhale Sonucu 21.06.2017
14Haziran2017 Tarihli İhale Sonucu 14.06.2017
07Haziran2017 Tarihli İhale Sonucu 07.06.2017
31Mayıs2017 Tarihli İhale Sonucu 31.05.2017
24Mayıs2017 Tarihli İhale Sonucu 24.05.2017
17Mayıs2017 Tarihli İhale Sonucu 17.05.2017
10Mayıs2017 Tarihli İhale Sonucu 10.05.2017
03Mayıs2017 Tarihli İhale Sonucu 03.05.2017
03Mayıs2017 Tarihli İhale Sonucu 03.05.2017
26Nisan2017 Tarihli İhale Sonucu 26.04.2017
19Nisan2017 Tarihli İhale Sonucu 19.04.2017
12Nisan2017 Tarihli İhale Sonucu 12.04.2017
05Nisan2017 Tarihli İhale Sonucu 05.04.2017
29Mart2017 Tarihli İhale Sonucu 29.03.2017
22Mart2017 Tarihli İhale Sonucu 22.03.2017
15Mart2017 Tarihli İhale Sonucu 15.03.2017
08Mart2017 Tarihli İhale Sonucu 08.03.2017
01Mart2017 Tarihli İhale Sonucu 01.03.2017
22Şubat2017 Tarihli İhale Sonucu 22.02.2017
15Şubat2017 Tarihli İhale Sonucu 15.02.2017
08Şubat2017 Tarihli İhale Sonucu 08.02.2017
08Şubat2017 Tarihli İhale Sonucu 08.02.2017
01Şubat2017 Tarihli İhale Sonucu 01.02.2017
25Ocak2017 Tarihli İhale Sonucu 25.01.2017
18Ocak2017 Tarihli İhale Sonucu 18.01.2017
11Ocak2017 Tarihli İhale Sonucu 11.01.2017
04Ocak2017 Tarihli İhale Sonucu 04.01.2017
28Aralık2016 Tarihli İhale Sonucu 28.12.2016
21Aralık2016 Tarihli İhale Sonucu 21.12.2016
14Aralık2016 Tarihli İhale Sonucu 14.12.2016
07Aralık2016 Tarihli İhale Sonucu 07.12.2016
02Kasım2016 Tarihli İhale Sonucu 02.11.2016
26Ekim2016 Tarihli İhale Sonucu 26.10.2016
19Ekim2016 Tarihli İhale Sonucu 19.10.2016
05Ekim2016 Tarihli İhale Sonucu 05.10.2016
12Ekim2016 Tarihli İhale Sonucu 05.10.2016
28Eylül2016 Tarihli İhale Sonucu 28.09.2016
07Eylül2016 Tarihli İhale Sonucu 07.09.2016
21Eylül2016 Tarihli İhale Sonucu 07.09.2016
31Ağustos2016 Tarihli İhale Sonucu 31.08.2016
24Ağustos2016 Tarihli İhale Sonucu 24.08.2016
17Ağustos2016 Tarihli İhale Sonucu 17.08.2016
10Ağustos2016 Tarihli İhale Sonucu 10.08.2016
03Ağustos2016 Tarihli İhale Sonucu 03.08.2016
27Temmuz2016 Tarihli İhale Sonucu 27.07.2016
20Temmuz2016 Tarihli İhale Sonucu 20.07.2016
13Temmuz2016 Tarihli İhale Sonucu 13.07.2016
29Haziran2016 Tarihli İhale Sonucu 29.06.2016
22Haziran2016 Tarihli İhale Sonucu 22.06.2016
15Haziran2016 Tarihli İhale Sonucu 15.06.2016
15Haziran2016 Tarihli İhale Sonucu 15.06.2016
08Haziran2016 Tarihli İhale Sonucu 08.06.2016
01Haziran2016 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2016
01Haziran2016 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2016
25Mayıs2016 Tarihli İhale Sonucu 25.05.2016
18Mayıs2016 Tarihli İhale Sonucu 18.05.2016
11Mayıs2016 Tarihli İhale Sonucu 11.05.2016
04Mayıs2016 Tarihli İhale Sonucu 04.05.2016
27Nisan2016 Tarihli İhale Sonucu 27.04.2016
20Nisan2016 Tarihli İhale Sonucu 20.04.2016
13Nisan2016 Tarihli İhale Sonucu 13.04.2016
06Nisan2016 Tarihli İhale Sonucu 06.04.2016
30Mart2016 Tarihli İhale Sonucu 30.03.2016
23Mart2016 Tarihli İhale Sonucu 23.03.2016
16Mart2016 Tarihli İhale Sonucu 16.03.2016
09Mart2016 Tarihli İhale Sonucu 09.03.2016
02Mart2016 Tarihli İhale Sonucu 02.03.2016
17Şubat2016 Tarihli İhale Sonucu 17.02.2016
10Şubat2016 Tarihli İhale Sonucu 10.02.2016
3Şubat2016 Tarihli İhale Sonucu 03.02.2016
27Ocak2016 Tarihli İhale Sonucu 27.01.2016
20Ocak2016 Tarihli İhale Sonucu 20.01.2016
13Ocak2016 Tarihli İhale Sonucu 13.01.2016
06Ocak2016 Tarihli İhale Sonucu 06.01.2016
30Aralık2015 Tarihli İhale Sonucu 30.12.2015
23Aralık2015 Tarihli İhale Sonucu 23.12.2015
16Aralık2015 Tarihli İhale Sonucu 16.12.2015
09Aralık2015 Tarihli İhale Sonucu 09.12.2015
02Aralık2015 Tarihli İhale Sonucu 02.12.2015
25Kasım2015 Tarihli İhale Sonucu 25.11.2015
18Kasım2015 Tarihli İhale Sonucu 18.11.2015
11Kasım2015 Tarihli İhale Sonucu 11.11.2015
04Kasım2015 Tarihli İhale Sonucu 04.11.2015
21Ekim2015 Tarihli İhale Sonucu 21.10.2015
14Ekim2015 Tarihli İhale Sonucu 14.10.2015
07Ekim2015 Tarihli İhale Sonucu 07.10.2015
30Eylül2015 Tarihli İhale Sonucu 30.09.2015
16Eylül2015 Tarihli İhale Sonucu 16.09.2015
9Eylül2015 Tarihli İhale Sonucu 09.09.2015
02Eylül2015 Tarihli İhale Sonucu 02.09.2015
26Ağustos2015 Tarihli İhale Sonucu 26.08.2015
19Ağustos2015 Tarihli İhale Sonucu 19.08.2015
12Ağustos2015 Tarihli İhale Sonucu 12.08.2015
05Ağustos2015 Tarihli İhale Sonucu 05.08.2015
29Temmuz2015 Tarihli İhale Sonucu 29.07.2015
22Temmuz2015 Tarihli İhale Sonucu 22.07.2015
15Temmuz2015 Tarihli İhale Sonucu 15.07.2015
08Temmuz2015 Tarihli İhale Sonucu 08.07.2015
01Temmuz2015 Tarihli İhale Sonucu 01.07.2015
24Haziran2015 Tarihli İhale Sonucu 24.06.2015
10Haziran2015 Tarihli İhale Sonucu 10.06.2015
03Haziran2015 Tarihli İhale Sonucu 03.06.2015
27Mayıs2015 Tarihli İhale Sonucu 27.05.2015
20Mayıs2015 Tarihli İhale Sonucu 20.05.2015
13Mayıs2015 Tarihli İhale Sonucu 13.05.2015
06Mayıs2015 Tarihli İhale Sonucu 06.05.2015
29Nisan2015 Tarihli İhale Sonucu 29.04.2015
22Nisan2015 Tarihli İhale Sonucu 22.04.2015
15Nisan2015 Tarihli İhale Sonucu 15.04.2015
08Nisan2015 Tarihli İhale Sonucu 08.04.2015
01Nisan2015 Tarihli İhale Sonucu 01.04.2015
18Mart2015 Tarihli İhale Sonucu 18.03.2015
11Mart2015 Tarihli İhale Sonucu 11.03.2015
04Mart2015 Tarihli İhale Sonucu 04.03.2015
25Şubat2015 Tarihli İhale Sonucu 25.02.2015
18Şubat2015 Tarihli İhale Sonucu 18.02.2015
11Şubat2015 Tarihli İhale Sonucu 11.02.2015
04Şubat2015 Tarihli İhale Sonucu 04.02.2015
27Ocak2015 Tarihli İhale Sonucu 27.01.2015
20Ocak2015 Tarihli İhale Sonucu 20.01.2015
13Ocak2015 Tarihli İhale Sonucu 13.01.2015
06Ocak2015 Tarihli İhale Sonucu 06.01.2015
Ekim2014 Tarihli İhale Sonucu 01.10.2014
Eylül2014 Tarihli İhale Sonucu 01.09.2014
Ağustos2014 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2014
Temmuz2014 Tarihli İhale Sonucu 01.07.2014
Haziran2014 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2014
Mayıs2014 Tarihli İhale Sonucu 01.05.2014
Nisan2014 Tarihli İhale Sonucu 01.04.2014
Mart2014 Tarihli İhale Sonucu 01.03.2014
Şubat2014 Tarihli İhale Sonucu 01.02.2014
Ocak2014 Tarihli İhale Sonucu 01.01.2014
Aralık2013 Tarihli İhale Sonucu 01.12.2013
Kasım2013 Tarihli İhale Sonucu 01.11.2013
Ekim2013 Tarihli İhale Sonucu 01.10.2013
Eylül2013 Tarihli İhale Sonucu 01.09.2013
Ağustos2013 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2013
Temmuz2013 Tarihli İhale Sonucu 01.07.2013
Haziran2013 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2013
Mayıs2013 Tarihli İhale Sonucu 01.05.2013
Nisan2013 Tarihli İhale Sonucu 01.04.2013
Mart2013 Tarihli İhale Sonucu 01.03.2013
Şubat2013 Tarihli İhale Sonucu 01.02.2013
Ocak2013 Tarihli İhale Sonucu 01.01.2013
Aralık2012 Tarihli İhale Sonucu 01.12.2012
Kasım2012 Tarihli İhale Sonucu 01.11.2012
Ekim2012 Tarihli İhale Sonucu 01.10.2012
Eylül2012 Tarihli İhale Sonucu 01.09.2012
Ağustos2012 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2012
Temmuz2012 Tarihli İhale Sonucu 01.07.2012
Haziran2012 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2012
Mayıs2012 Tarihli İhale Sonucu 01.05.2012
Nisan2012 Tarihli İhale Sonucu 01.04.2012
Mart2012 Tarihli İhale Sonucu 01.03.2012
Şubat2012 Tarihli İhale Sonucu 01.02.2012
Ocak2012 Tarihli İhale Sonucu 01.01.2012
Aralık2011 Tarihli İhale Sonucu 01.12.2011
Kasım2011 Tarihli İhale Sonucu 01.11.2011
Ekim2011 Tarihli İhale Sonucu 01.10.2011
Eylül2011 Tarihli İhale Sonucu 01.09.2011
Ağustos2011 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2011
Temmuz2011 Tarihli İhale Sonucu 01.07.2011
Haziran2011 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2011
Mayıs2011 Tarihli İhale Sonucu 01.05.2011
Nisan2011 Tarihli İhale Sonucu 01.04.2011
Mart2011 Tarihli İhale Sonucu 01.03.2011
Şubat2011 Tarihli İhale Sonucu 01.02.2011
Ocak2011 Tarihli İhale Sonucu 01.01.2011
Aralık2010 Tarihli İhale Sonucu 01.12.2010
Kasım2010 Tarihli İhale Sonucu 01.11.2010
Ekim2010 Tarihli İhale Sonucu 01.10.2010
Eylül2010 Tarihli İhale Sonucu 01.09.2010
Ağustos2010 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2010
Temmuz2010 Tarihli İhale Sonucu 01.07.2010
Haziran2010 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2010
Mayıs2010 Tarihli İhale Sonucu 01.05.2010
Nisan2010 Tarihli İhale Sonucu 01.04.2010
Mart2010 Tarihli İhale Sonucu 01.03.2010
Şubat2010 Tarihli İhale Sonucu 01.02.2010
Ocak2010 Tarihli İhale Sonucu 01.01.2010
Aralık2009 Tarihli İhale Sonucu 01.12.2009
Kasım2009 Tarihli İhale Sonucu 01.11.2009
Ekim2009 Tarihli İhale Sonucu 01.10.2009
Ağustos2009 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2009
Eylül2009 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2009
Temmuz2009 Tarihli İhale Sonucu 01.07.2009
Haziran2009 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2009
Mayıs2009 Tarihli İhale Sonucu 01.05.2009
Nisan2009 Tarihli İhale Sonucu 01.04.2009
Mart2009 Tarihli İhale Sonucu 01.03.2009
Şubat2009 Tarihli İhale Sonucu 01.02.2009
Ocak2009 Tarihli İhale Sonucu 01.01.2009
Aralık2008 Tarihli İhale Sonucu 01.12.2008
Kasım2008 Tarihli İhale Sonucu 01.11.2008
Ekim2008 Tarihli İhale Sonucu 01.10.2008
Eylül2008 Tarihli İhale Sonucu 01.09.2008
Ağustos2008 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2008
Temmuz2008 Tarihli İhale Sonucu 01.07.2008
Haziran2008 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2008
Mayıs2008 Tarihli İhale Sonucu 01.05.2008
Nisan2008 Tarihli İhale Sonucu 01.04.2008
Mart2008 Tarihli İhale Sonucu 01.03.2008
Şubat2008 Tarihli İhale Sonucu 01.02.2008
Ocak2008 Tarihli İhale Sonucu 01.01.2008
Aralık2007 Tarihli İhale Sonucu 01.12.2007
Kasım2007 Tarihli İhale Sonucu 01.11.2007
Ekim2007 Tarihli İhale Sonucu 01.10.2007
Eylül2007 Tarihli İhale Sonucu 01.09.2007
Ağustos2007 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2007
Temmuz2007 Tarihli İhale Sonucu 01.07.2007
Haziran2007 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2007
Mayıs2007 Tarihli İhale Sonucu 01.05.2007
Nisan2007 Tarihli İhale Sonucu 01.04.2007
Mart2007 Tarihli İhale Sonucu 01.03.2007
Şubat2007 Tarihli İhale Sonucu 01.02.2007
Ocak2007 Tarihli İhale Sonucu 01.01.2007
Aralık2006 Tarihli İhale Sonucu 01.12.2006
Kasım2006 Tarihli İhale Sonucu 01.11.2006
Ekim2006 Tarihli İhale Sonucu 01.10.2006
Eylül2006 Tarihli İhale Sonucu 01.09.2006
Ağustos2006 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2006
Temmuz2006 Tarihli İhale Sonucu 01.07.2006
Haziran2006 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2006
Mayıs2006 Tarihli İhale Sonucu 01.05.2006
Nisan2006 Tarihli İhale Sonucu 01.04.2006
Mart2006 Tarihli İhale Sonucu 01.03.2006
Şubat2006 Tarihli İhale Sonucu 01.02.2006
Ocak2006 Tarihli İhale Sonucu 01.01.2006
Aralık2005 Tarihli İhale Sonucu 01.12.2005
Kasım2005 Tarihli İhale Sonucu 01.11.2005
Ekim2005 Tarihli İhale Sonucu 01.10.2005
Eylül2005 Tarihli İhale Sonucu 01.09.2005
Ağustos2005 Tarihli İhale Sonucu 01.08.2005
Temmuz2005 Tarihli İhale Sonucu 01.07.2005
Haziran2005 Tarihli İhale Sonucu 01.06.2005
Mayıs2005 Tarihli İhale Sonucu 01.05.2005
Nisan2005 Tarihli İhale Sonucu 01.04.2005
Mart2005 Tarihli İhale Sonucu 01.03.2005
Şubat2005 Tarihli İhale Sonucu 01.02.2005
Ocak2005 Tarihli İhale Sonucu 01.01.2005
2002 Tarihli İhale Sonucu 01.01.2002
22.09.2021 Encümen Kararı 22.09.2021