Belediye
background background mobile
Belediye

Encümen

ENCÜMENİN ÇALIŞMA ESASLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni her hafta Çarşamba günü Saat: 10.00’da toplanmaktadır. Ancak Belediye Başkanı acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilmekte ve olağan toplantılar dışında da Encümen toplanabilmektedir.

Belediye Encümenimiz gerek ihaleleri gerçekleştirirken gerekse gündemindeki konuları görüşürken üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanmakta ve katılanların salt çoğunluğu ile karar vermekte, çekimser oy kullanılamamakta, oyların eşitliği halinde ise Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır.

Encümenin gündemi Belediye Başkanı tarafından hazırlanmakta, encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddeleri teklif edebilmekte, belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülmemektedir. Encümene havale edilen konular ise bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanmaktadır.

Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanmakta, karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamamaktadır.

Belediye Başkanımızın katılamadığı toplantılarda Encümen toplantılarına Genel Sekreterimiz başkanlık etmektedir.

Yeni Kanunlar Işığında Değişen ve Daha da Demokratikleşen Belediye Encümeni

Ülkemizdeki demokratikleşme çabalarının önemli sonuçlarından biri olarak 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Büyükşehir Belediyelerinin yapısında birçok değişikliğe sebebiyet vermiştir. Bu Kanunla belediye encümeninin yapısı da değişmiş, seçilmiş meclis üyelerinin de katılımıyla encümen daha demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşmuştur.

Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ile birlikte Belediyenin üç organından birisi olan büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. (5216 s.Kanun m.16)

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Belediye Encümeni’nin başlıca görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
34. maddesinde sayılmıştır. Ancak başka kanun ve mevzuatla da encümene verilen görev ve yetkiler mevcuttur.

1- Encümenin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
ı) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
i) Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödenmesi için karar almak.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu dışındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre Encümenin diğer görevleri

a) İmar uygulamaları ve imar para cezaları ile ilgili karar almak (Boğaziçi Kanunu, İmar Kanunu ve 5216 sayılı Kanun’un 11. maddesi)
b) Yıkım kararlarını vermek (2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 5216 s.Kanun m.11)
c) Gecekondu tasfiye ve enkaz bedeli ödenmesine dair karar almak (2981 s.Kanun)
d) Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla Devlet Memurluğundan çıkartılma tekliflerini karara bağlamak
e) Hallerde yer tahsisi ve iptalleri ile ilgili karar vermek
f) Dilencilik suretiyle elde edilen paranın mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermek (5326 s.Kanun m.33)

3- İhale İşleri

Belediye Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13.maddesine göre, 2886 sayılı Kanun’a istinaden gerçekleştirilen ve Belediye Bütçesinden ödenek (harcama) gerektirmeyen ihalelerde “İhale Komisyonu” görevini yürütmeye devam etmektedir. (Kiraya verme, satış, kat karşılığı, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi vb.)

Encümen Üyeleri

2019 yılında görev yapmak üzere Belediye Meclisi ve Belediye Başkanı tarafından seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni şu üyelerden oluşmaktadır.

Can Akın Çağlar
Can Akın Çağlar Genel Sekreter

Daire Başkanları                                                                                      

  • Gürkan AKGÜN İmar ve Şehircilik Daire Başkanı                                     
  • Tuğba FİGANKAPLAN Mali Hizmetler Daire Başkanı
  • Nurten UĞURSOY Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanı
  • Kağan SÜRMEGÖZ Emlak Yönetimi Daire Başkanı

Meclis Üyeleri

  • Muhammet İbrahim İNAN İBB Meclis Üyesi
  • Güven YİĞİT İBB Meclis Üyesi
  • Hayriye ÇİÇEK İBB Meclis Üyesi
  • Ömer ÇETİNKAYA İBB Meclis Üyesi
  • Ömer KIR İBB Meclis Üyesi

ENCÜMEN FAALİYETLERİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile daha katılımcı ve demokratik bir yapıya kavuşan Belediye Encümeni, kanunların kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde 2020 yılı içerisinde çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmüştür. Bu meyanda Başkanlık Makamı tarafından Belediye Encümeni’ne havale edilen dosyalar görüşülerek, 5514 Encümen Kararı alınmıştır. Aynı süre içerisinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13. maddesine istinaden ihale komisyonu sıfatıyla 212 adet ihale yine Belediye Encümenimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
1 / 11
20 Eylül 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 20.09.2023
31 Ağustos 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 31.08.2023
23 Ağustos 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 23.08.2023
02 Ağustos 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 02.08.2023
26 Temmuz 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 26.07.2023
12 Temmuz 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 12.07.2023
14 Haziran 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 19.06.2023
31 Mayıs 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 31.05.2023
24 Mayıs 2023 Tarihli İhale Gündemi Sonucu 24.05.2023
10 Mayıs 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 10.05.2023
19 Nisan 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 19.04.2023
12 Nisan 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 12.04.2023
15 Mart 2023 Tarihli İhale Gündem sonucu 15.03.2023
08 Mart 2023 Tarihli İhale Gündem sonucu 08.03.2023
15 Şubat 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 15.02.2023
01 Şubat 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 01.02.2023
11 Ocak 2023 Tarihli İhale Gündemi Sonucu 11.01.2023
04 Ocak 2023 Tarihli İhale Gündem Sonucu 04.01.2023
14 Aralık 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 14.12.2022
07 Aralık 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 07.12.2022
16 Kasım 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 16.11.2022
09 Kasım 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 09.11.2022
19 Ekim 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 19.10.2022
12 Ekim 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 12.10.2022
21 Eylül 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 21.09.2022
14 Eylül 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 14.09.2022
07 EYLÜL 2022 TARİHLİ İHALE SONUCU 07.09.2022
31 Ağustos 2022 Tarihli İhale Gündemi 31.08.2022
17 Ağustos 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 17.08.2022
10 Ağustos 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 10.08.2022
03 Ağustos 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 03.08.2022
27 Temmuz 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 27.07.2022
29 HAZİRAN 2022 TARİHLİ İHALE GÜNDEM SONUCU 29.06.2022
15 HAZİRAN 2022 TARİHLİ İHALE GÜNDEM SONUCU 15.06.2022
01 Haziran 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 01.06.2022
18 MAYIS 2022 TARİHLİ İHALE SONUCU 18.05.2022
27 Nisan 2022 Tarihli İhale Gündem Sonucu 27.04.2022
23 MART 2022 İHALE GÜNDEM SONUCU 23.03.2022
09 ŞUBAT 2022 TARİHLİ İHALE SONUCU 02.02.2022
5 OCAK 2022 ENCÜMEN İHALE GÜNDEMİ SONUCU 05.01.2022
24 KASIM 2021 TARİHLİ İHALE SONUCU 24.12.2021
29 Eylül 2021 Tarihli İhale Sonucu 29.09.2021
1 Eylül 2021 Tarihli İhale Sonucu 01.09.2021
14 Temmuz 2021 Tarihli İhale Sonucu 14.07.2021
28 NİSAN 2021 Tarihli İhale Sonucu 28.04.2021
31 Mart 2021 Tarihli İhale Sonucu 31.03.2021
24 ŞUBAT 2021 Tarihli İhale Sonucu 24.02.2021
27 OCAK 2021 Tarihli İhale Sonucu 27.01.2021
23 ARALIK 2020 Tarihli İhale Sonucu 23.12.2020
25 KASIM 2020 Tarihli İhale Sonucu 25.11.2020
28 EKİM 2020 Tarihli İhale Sonucu 28.10.2020
14EKİM2020 Tarihli İhale Sonucu 14.10.2020
30EYLÜL2020 Tarihli İhale Sonucu 30.09.2020
30EYLÜL2020 Tarihli İhale Sonucu 30.09.2020
16EYLÜL2020 Tarihli İhale Sonucu 16.09.2020
09EYLÜL2020 Tarihli İhale Sonucu 09.09.2020
02EYLÜL2020 Tarihli İhale Sonucu 02.09.2020
12AĞUSTOS2020 Tarihli İhale Sonucu 12.08.2020
24HAZİRAN2020 Tarihli İhale Sonucu 24.06.2020
25MART2020 Tarihli İhale Sonucu 25.03.2020
18MART2020 Tarihli İhale Sonucu 18.03.2020
11MART2020 Tarihli İhale Sonucu 11.03.2020
04MART2020 Tarihli İhale Sonucu 04.03.2020
26ŞUBAT2020 Tarihli İhale Sonucu 26.02.2020
19ŞUBAT2020 Tarihli İhale Sonucu 19.02.2020
12ŞUBAT2020 Tarihli İhale Sonucu 12.02.2020
05ŞUBAT2020 Tarihli İhale Sonucu 05.02.2020
29OCAK2020 Tarihli İhale Sonucu 29.01.2020
22OCAK2020 Tarihli İhale Sonucu 22.01.2020
15OCAK2020 Tarihli İhale Sonucu 15.01.2020
08OCAK2020 Tarihli İhale Sonucu 08.01.2020
18ARALIK2019 Tarihli İhale Sonucu 18.12.2019
25ARALIK2019 Tarihli İhale Sonucu 12.12.2019
11ARALIK2019 Tarihli İhale Sonucu 11.12.2019
04ARALIK2019 Tarihli İhale Sonucu 04.12.2019
27KASIIM2019 Tarihli İhale Sonucu 27.11.2019
20KASIM2019 Tarihli İhale Sonucu 20.11.2019
06KASIM2019 Tarihli İhale Sonucu 06.11.2019
23EKİM2019 Tarihli İhale Sonucu 23.10.2019
09EKİM2019 Tarihli İhale Sonucu 09.10.2019
20MART2019 Tarihli İhale Sonucu 20.03.2019
13MART2019 Tarihli İhale Sonucu 13.03.2019
06MART2019 Tarihli İhale Sonucu 06.03.2019
27ŞUBAT2019 Tarihli İhale Sonucu 27.02.2019
20ŞUBAT2019 Tarihli İhale Sonucu 20.02.2019
13ŞUBAT2019 Tarihli İhale Sonucu 13.02.2019
06ŞUBAT2019 Tarihli İhale Sonucu 06.02.2019
30OCAK2019 Tarihli İhale Sonucu 30.01.2019
16OCAK2019 Tarihli İhale Sonucu 16.01.2019
09Ocak2019 Tarihli İhale Sonucu 09.01.2019
26ARALIK2018 Tarihli İhale Sonucu 26.12.2018
19ARALIK2018 Tarihli İhale Sonucu 19.12.2018
12ARALIK2018 Tarihli İhale Sonucu 12.12.2018
05Aralık2018 Tarihli İhale Sonucu 05.12.2018
28Kasım2018 Tarihli İhale Sonucu 28.11.2018
14Kasım2018 Tarihli İhale Sonucu 14.11.2018
07Kasım2018 Tarihli İhale Sonucu 07.11.2018
31Ekim2018 Tarihli İhale Sonucu 31.10.2018
24Ekim2018 Tarihli İhale Sonucu 24.10.2018
17Ekim2018 Tarihli İhale Sonucu 17.10.2018
10Ekim2018 Tarihli İhale Sonucu 10.10.2018
03Ekim2018 Tarihli İhale Sonucu 03.10.2018
1 / 11
20.09.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 20.09.2023
13.09.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 13.09.2023
06.09.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 06.09.2023
31.08.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 31.08.2023
23.08.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 23.08.2023
16.08.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 16.08.2023
09.08.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 09.08.2023
02.08.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 02.08.2023
26.07.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 26.07.2023
19.07.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 19.07.2023
12.07.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 12.07.2023
05.07.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 05.07.2023
21.06.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 21.06.2023
14.06.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 14.06.2023
07.06.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 07.06.2023
31.05.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 31.05.2023
24.05.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 24.05.2023
17.05.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 17.05.2023
10.05.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 10.05.2023
03.05.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 03.05.2023
26.04.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 26.04.2023
19.04.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 19.04.2023
12.04.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 12.04.2023
05.04.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 05.04.2023
29.03.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 29.03.2023
22.03.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 22.03.2023
15.03.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 15.03.2023
08.03.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 08.03.2023
01.03.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 01.03.2023
22.02.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 22.02.2023
15.02.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 15.02.2023
08.02.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 08.02.2023
01.02.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 01.02.2023
25.01.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 25.01.2023
18.01.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 18.01.2023
11.01.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 11.01.2023
04.01.2023 Tarihli Encümen Gündem Raporu 04.01.2023
28.12.2022 Tarihli Encümen Gündem Raporu 28.12.2022
21.12.2022 Tarihli Encümen Gündem Raporu 21.12.2022
14.12.2022 Tarihli Encümen Gündem Raporu 14.12.2022
07.12.2022 Tarihli Encümen Gündem Raporu 07.12.2022
30.11.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 30.11.2022
23.11.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 23.11.2022
16.11.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 16.11.2022
09.11.2022 Tarihli Encümen Gündem Raporu 09.11.2022
02.11.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 02.11.2022
26.10.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 26.10.2022
19.10.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 19.10.2022
12.10.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 12.10.2022
05.10.2022 Tarihli Encümen Gündemi raporu 05.10.2022
28.09.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 28.09.2022
21.09.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 21.09.2022
14.09.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 14.09.2022
07.09.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 07.09.2022
31.08.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 31.08.2022
24.08.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 24.08.2022
17.08.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 17.08.2022
10.08.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 10.08.2022
03.08.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 03.08.2022
27.07.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 27.07.2022
20.07.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 20.07.2022
06.07.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 06.07.2022
29.06.2022 Tarihli Encümen Gündem raporu 29.06.2022
22.06.2022 tarihli Encümen Gündemi raporu 22.06.2022
15.06.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 15.06.2022
08.06.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 08.06.2022
01.06.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 01.06.2022
25.05.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 25.05.2022
18.05.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 18.05.2022
11.5.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 11.05.2022
05.05.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 05.05.2022
27.04.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 27.04.2022
20.04.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 20.04.2022
13.04.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 13.04.2022
06.04.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 06.04.2022
30.03.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 30.03.2022
23.03.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 23.03.2022
16.03.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 16.03.2022
09.03.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 09.03.2022
02.03.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 02.03.2022
23.02.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 23.02.2022
16.02.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 16.02.2022
09.02.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 09.02.2022
02.02.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 02.02.2022
26.01.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 26.01.2022
19.01.2022 tarihli Encümen Gündem raporu 19.01.2022
12 Ocak 2022 tarihli Encümen Gündem raporu 12.01.2022
05 Ocak 2022 tarihli Encümen Gündem raporu 05.01.2022
29.12.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 29.12.2021
22.12.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 22.12.2021
15.12.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 15.12.2021
08.12.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 08.12.2021
01.12.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 01.12.2021
24.11.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 24.11.2021
17.11.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 17.11.2021
10.11.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 10.11.2021
03.11.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 03.11.2021
27.10.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 27.10.2021
20.10.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 20.10.2021
13.10.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 13.10.2021
06.10.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 06.10.2021
29.09.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 29.09.2021
22.09.2021 tarihli Encümen Gündem raporu 22.09.2021