YAZDIR İHALELER
İhale Konusu İETT Otobüs Hatlarındaki 5000 adet Otobüs Durağının Modernize Edilmesi ve İçindeki Reklam Alanlarının 20 Yıl Süre İle İntifa Hakkının Verilmesi İşi
İhale Kayıt No 936
İhale Tarih ve Saati 18 Nis 2018 Çar 13:00
İhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
İlgili Müdürlük / Birim Reklam Yönetimi Müdürlüğü
İlgili Adres İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul
İlgili Telefon 0212 449 40 00
İlgili Fax 0212 455 43 93
İlgili E-Posta
İhale Türü Diğer
İhale Usülü Kapalı Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı İETT otobüs hatlarındaki (Nitelikleri ve adres bilgileri şartname eki listede belirtilen) 5000 adet otobüs durağının modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa hakkının verilmesi
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri İstanbul
İşin Süresi / Teslim Tarihi İntifa Hakkı Süresi: 20 Yıl
Döküman Bedeli 5000
İlan Metni

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İETT Otobüs Hatlarındaki 5000 adet Otobüs Durağının Modernize Edilmesi ve İçindeki Reklam Alanlarının 20 Yıl Süre İle İntifa Hakkının Verilmesi İşi İhalesi Yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No     936
2) İşin Konusu / Nevi / Miktarı    İETT otobüs hatlarındaki (Nitelikleri ve adres bilgileri şartname eki listede belirtilen) 5000 adet otobüs durağının modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının intifa hakkının verilmesi
3) Muhammen Bedel    Brüt Satışların %20’si +KDV/YIL (20.000.000.-TL+ KDV/YIL’dan az olmamak şartı ile)
4) Geçici Teminat    600.000.-TL
5) İntifa Hakkı Süresi    20 Yıl
6) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati    16 Nisan 2018 Saat: 16:00
7) İhale Tarihi ve Saati    18 Nisan 2018 Saat: 13:00      Son teklif verme tarih ve saati :18 Nisan 2018 Saat: 13:00           
8) İhalenin Yapılacağı Yer:    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
9) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer    Reklam Yönetimi Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul
10) İhale Usulü    2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
11) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer         İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul  adresinden satın alınabilir yada aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 40 00      Fax: 0212 455 43 93
12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
12.1.1.  Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
12.1.2.  Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)
12.1.3.  Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
          a)  Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
          b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
           c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge
12.1.4. İmza Sirküleri
a)    Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
b)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c)    Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;
            a) İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az dört alanda ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır
                1. Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri,
                2. İnternet teknolojileri, web yayın ve web yazılımı,
                3. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri,
                4. Şifreli/şifresiz yayınlar, (gerçek zamanlı yayın sistemi kurulması ve işletilmesi)
                5. Dijital yayıncılık veya medya hizmetleri,
                6. Reklam tanıtım hizmetleri,
                7. Prodüksiyon ve televizyon hizmetleri
                8. Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri
                Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.     
           b) İstekliler sermayelerinin en az 12.000.000.-TL (oniki milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.
          c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 50.000.000.-TL (elli milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada Vergi Dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.
          d) İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 20.000.000 TL (yirmi milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır.                    
          Ortak girişim olması halinde, herhangi bir ortağın istenen iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgelerinin her halükarda asgari %80’ini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.
12.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve açılmış tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü’ nden alınacak “Borcu Yoktur Belgesi”
12.1.8.  İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.
12.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
12.2.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
12.2.1.  Teklif mektubunu havi iç zarf,
12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,
12.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
12.2.4.  Yabancı istekliler için Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres Beyanı)
12.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
           a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
           b) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
           c)  Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
12.2.6. İmza sirküleri
           a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza  beyannamesi
           b)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
           c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esasa göre temin edecekleri belge,
12.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
12.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.
15)  İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul  adresindeki Reklam Müdürlüğüne 16/04/2018 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (18 Nisan 2018) en geç saat:13:00’e kadar İhale Komisyonuna (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü, Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane / Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.   
17) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
18) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

    İLAN OLUNUR.