YAZDIR İHALELER
İhale Konusu Arsa satışı, Kağıthane, Merkez/Gültepe
İhale Kayıt No 3713
İhale Tarih ve Saati 15 Kas 2017 Çar 13:00
İhaleni Yapılacağı Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İlgili Müdürlük / Birim Emlak Müdürlüğü
İlgili Adres Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 455 33 30
İlgili Fax 0212 449 51 07
İlgili E-Posta
İhale Türü Arsa Satışı
İhale Usülü Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Kağıthane, Merkez/Gültepe
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Döküman Bedeli 250
İlan Metni

1) Encümen Kayıt No: 3713
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul    b) İlçesi: Kağıthane    c) Mahallesi/Mevkii: Merkez/Gültepe
d) Pafta No:---    e) Ada No: 6142     f) Parsel No: 14
g) Yüzölçümü: 114,78 m²                  h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı     ı) Halihazır: Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok    k) İmar Durumu: Konut Alanı      l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli:    482.076.-TL
4) Geçici Teminatı:      14.462,28 TL
5) İhale Tarihi ve Saati:    15 Kasım 2017 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer:    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü:    Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi:    Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli    250.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
13) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul)   başvurmaları gerekmektedir.
14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR