ETİK KOMİSYONU

HAKKINDA
TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
ÜYELER
MEVZUAT
FAALİYETLER
BAŞVURU

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyon oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

İstanbul Valiliği Etik Komisyon Başkanlığı’nın  11/05/2011 tarih ve 21953 sayılı yazıları ile  Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca  2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü” , aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasının kararlaştırılmıştır.

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ
ETİK KOMİSYONU BAŞKANI Hüseyin Eren Genel Sekreter Yardımcısı
(0212) 455 20 20
KOMİSYON ÜYESİ Ayhan Kılınç Encümen Müdürü
(0212) 455 17 71
KOMİSYON ÜYESİ Mustafa Karakaş Hukuk Müşaviri
(0212) 455 18 00
KOMİSYON ÜYESİ Ali Ergün Etüd ve Projeler Daire Başkanı
(0212) 449 99 98
KOMİSYON ÜYESİ Hüseyin Yılmaz İnsan Kaynakları Müdürü
(0212) 455 19 30

ETİK KOMİSYONU MEVZUATI

Etik komisyonu ile ilgili mevzuatlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve
Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)
Dosya indir
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
Dosya indir

ETİK KOMİSYONU FAALİYETLERİ

Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “İş Ahlakı ve Görev Sorumluluğu” ile ilgili Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel ve İlk kademe Yönetici personele Yönelik Hizmetiçi Eğitimler verilmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.

 Etik Komisyon Başkanımız Sayın Sabri DERELİ 12-13 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul Cevahir Otelde Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığının Düzenlediği “Etik Liderlik” konulu seminere katılmıştır.

Ayrıca yeni göreve başlayan Aday Memurlara “Adaylık süresinde verilen hizmetiçi eğitimlerde” Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmektedir.

25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanıp 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kurumsal Etik İlkeleri başlıklı 26. Maddesi gereğince yürütmekte olduğumuz hizmetle ilgili olarak  etik davranış ilkelerinin tespitine yönelik Başkanlığımız birimlerinin görüş ve önerilerini almak üzere 25/01/2011 tarihinde kurum içinde çalışma başlatılmıştır.
    13.12.2010 tarihinde Genel Sekreter Yardımcısı ve Etik Komisyonu Başkanı Sayın Sabri DERELİ Başkanlığında toplanan Etik Komisyonu aşağıdaki kararları almıştır.
        Her üç ayda bir Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk Pazartesi günü (2011 Ocak hariç) İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Makam odasında saat 10.00’da toplanılması.
        Başkanlığımızda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve aynı zamanda Etik Davranış ilkeleri ile ilgili bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim seminer ve programlarının düzenlenmesi.

İBB ETİK KOMİSYONUNA BAŞVURU

Sayın başvuru sahibi,

İBB Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile buna Kanun'a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

a. İBB Etik Komisyonuna Nasıl Başvuruda Bulunabilirsiniz?
İBB Etik Komisyonuna iki yolla başvuruda bulunabilirsiniz;

1- Posta yoluyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü Saraçhane Hizmet Binası Saraçhane-Fatih / İstanbul adresine posta yoluyla dilekçe göndererek,

2- e-başvuru yoluyla E-başvuru Formunu Doldurmak İçin Tıklayınız

b. İBB Etik Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?

- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.

- Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.

HAKKINDA

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
29. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyon oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

İstanbul Valiliği Etik Komisyon Başkanlığı’nın  11/05/2011 tarih ve 21953 sayılı yazıları ile  Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca  2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü” , aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasının kararlaştırılmıştır.

ÜYELER
ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ
ETİK KOMİSYONU BAŞKANI Hüseyin Eren Genel Sekreter Yardımcısı
(0212) 455 20 20
KOMİSYON ÜYESİ Ayhan Kılınç Encümen Müdürü
(0212) 455 17 71
KOMİSYON ÜYESİ Mustafa Karakaş Hukuk Müşaviri
(0212) 455 18 00
KOMİSYON ÜYESİ Ali Ergün Etüd ve Projeler Daire Başkanı
(0212) 449 99 98
KOMİSYON ÜYESİ Hüseyin Yılmaz İnsan Kaynakları Müdürü
(0212) 455 19 30
MEVZUAT

ETİK KOMİSYONU MEVZUATI

Etik komisyonu ile ilgili mevzuatlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve
Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)
Dosya indir
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
Dosya indir
FAALİYETLER

ETİK KOMİSYONU FAALİYETLERİ

Eğitim Müdürlüğümüz tarafından “İş Ahlakı ve Görev Sorumluluğu” ile ilgili Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel ve İlk kademe Yönetici personele Yönelik Hizmetiçi Eğitimler verilmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.

 Etik Komisyon Başkanımız Sayın Sabri DERELİ 12-13 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul Cevahir Otelde Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığının Düzenlediği “Etik Liderlik” konulu seminere katılmıştır.

Ayrıca yeni göreve başlayan Aday Memurlara “Adaylık süresinde verilen hizmetiçi eğitimlerde” Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmektedir.

25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanıp 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kurumsal Etik İlkeleri başlıklı 26. Maddesi gereğince yürütmekte olduğumuz hizmetle ilgili olarak  etik davranış ilkelerinin tespitine yönelik Başkanlığımız birimlerinin görüş ve önerilerini almak üzere 25/01/2011 tarihinde kurum içinde çalışma başlatılmıştır.
    13.12.2010 tarihinde Genel Sekreter Yardımcısı ve Etik Komisyonu Başkanı Sayın Sabri DERELİ Başkanlığında toplanan Etik Komisyonu aşağıdaki kararları almıştır.
        Her üç ayda bir Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk Pazartesi günü (2011 Ocak hariç) İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Makam odasında saat 10.00’da toplanılması.
        Başkanlığımızda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve aynı zamanda Etik Davranış ilkeleri ile ilgili bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Belediyemiz çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim seminer ve programlarının düzenlenmesi.

BAŞVURU

İBB ETİK KOMİSYONUNA BAŞVURU

Sayın başvuru sahibi,

İBB Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile buna Kanun'a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

a. İBB Etik Komisyonuna Nasıl Başvuruda Bulunabilirsiniz?
İBB Etik Komisyonuna iki yolla başvuruda bulunabilirsiniz;

1- Posta yoluyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü Saraçhane Hizmet Binası Saraçhane-Fatih / İstanbul adresine posta yoluyla dilekçe göndererek,

2- e-başvuru yoluyla E-başvuru Formunu Doldurmak İçin Tıklayınız

b. İBB Etik Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?

- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.

- Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.

  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler